24/08/2007

Publicación hoxe 24 de Agosto da orde de integración.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica esta mañá as Ordes do 14 de agosto polas que se regulan o procedemento de integración no Servizo Galego de Saúde do persoal da Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía, da Fundación Pública Hospital de Verín, da Fundación Pública Hospital da Barbanza, da Fundación Pública Hospital Comarcal de O Salnés, e da Fundación Pública Hospital Virxe da Xunqueira.

As ordes especifican que o persoal laboral, de xeito voluntario, poderá homologar e homoxeneizar as súas condicións coas do persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde sempre que cumpra varios requisitos. Estas especificacións son posuír vínculo laboral fixo coa institución, estar en posesión da titulación esixida pola normativa estatutaria para a categoría básica de homologación, e estar en situación de activo que non implique a suspensión do contrato de traballo.

Por outra banda, tamén se especifica que non poderán exercer o dereito de opción a integración á que se refire a presente orde o persoal vinculado mediante contrato de alta dirección.

As solicitudes de integración deberán presentarse nun prazo de tres meses e dirixiranse ao director xeral da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional do Servizo Galego de Saúde.

Todos estes requisitos, así como o procedemento para cumprimentar debidamente as solicitudes aparecen especificadas nas ordes que hoxe publica o Diario Oficial de Galicia e tamén poden ser consultadas a través da páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

A continuación transcríbese o artigo de dita orde relativo o procedemento de solicitude:

Artigo 6º
As solicitudes de integración presentaranse no prazo de tres meses contados dende o día seguinte ao da publicación da presente orde no Diario Oficial de Galicia, segundo o modelo de instancia que se xunta no anexo II.

As solicitudes dirixiranse ao director xeral da División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional do Servizo Galego de Saúde e poderán ser presentadas
en calquera das formas establecidas na Lei 30/1992, do 26 de decembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
As solicitudes deberán ser debidamente diligenciadas pola dirección dos centros e xunto con ela achegarase a seguinte documentación, debidamente cotexada:

a) Copia do DNI.

b) Copia do contrato de traballo que acredite a condición de persoal fixo ou indefinido.

c) Copia do título exixible para o desempeño da categoría.

d) Certificado de servizos prestados ou documentación que acredite a antigüidade da persoa interesada e anexo II do Real decreto 1181/1989, do 29 de setembro.

e) Copia da resolución pola que se estime a suspensión do contrato de traballo e se determine a súa causa, de ser o caso.

f) No caso do persoal que exerza funcións ou desempeño de postos de xefatura, coordinación ou especial responsabilidade, entregarase copia da designación realizada pola xerencia.

g) No caso do persoal pertencente á categoría de persoal de servizos xerais (PSX), informe sobre funcións e destino na institución.

Examinadas as solicitudes, a División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional poderalle solicitar documentación complementaria ao interesado ou á dirección do centro que se entenda relevante para dilucidar as circunstancias laborais do alcance da integración. O persoal que non formule a solicitude de integración nos termos previstos na presente orde entenderase que opta por permanecer na situación prevista no artigo 9 do Decreto 91/2007, do 26 de abril.


No seguinte enlace atoparas a Orde reguladora completa:

http://www.xunta.es/dog/Dog2007.nsf/69dbe571cfe9ff2ec1257251004b10d8/6eb6120e83404765c12573400063b91e/$FILE/DOG_20070824_NUM_164.PDF

MODELO DE INSTANTCIALA VOZ DE GALICIA

Los sindicatos piden un 16% más de personal en el hospital
El centro comarcal carece de celadores y auxiliares de enfermería y administración

Autor:
Susana Luaña
Fecha de publicación:
25/8/2007
Imprimir Volver El Diario Oficial de Galicia publicaba ayer la apertura del proceso de integración de los trabajadores de las fundaciones sanitarias en el Servicio Galego de Saúde, una noticia que no por esperada dejó de satisfacer a los representantes sindicales de la plantilla del Hospital do Salnés. Al margen de los trámites individuales que cada trabajador deba llevar a cabo para pasar a depender del sistema público sanitario, el comité de empresa trabaja ya en la consecución del próximo objetivo: conseguir que se incremente el personal cubriendo una serie de puestos que ahora no existen en las fundaciones sanitarias.
En el Hospital do Salnés, como en los demás centros similares gallegos, no hay ni celadores ni auxiliares de administración o de enfermería. Médicos o enfermeras se encargan del traslado de los enfermos en las camillas, o de la gestión de los expedientes y del papeleo. Los médicos, además, no tienen auxiliares en las consultas, con lo que son ellos los que tienen que llamar personalmente a los enfermos y realizar una serie de tareas administrativas que no son de su competencia, y que además retrasan las consultas.
El proceso de integración en el sistema público obliga a paliar estas carencias, ya que el hospital comarcal deberá adecuarse a los de la red sanitaria gallega. Por eso el comité de empresa ha solicitado ya varias reuniones para pedir una dotación presupuestaria que permita contratar a ese personal. Haría falta para ello incrementar la plantilla en medio centenar de personas, lo que supone un 16% más de la que hay en la actualidad. Se necesitan al menos treinta celadores, y más o menos la misma cantidad de auxiliares administrativos y de consulta. También hacen falta secretarias, porque la única que hay está al servicio de la dirección, y no de los departamentos facultativos. Un estudio evaluará las necesidades.

DIARIO DE AROUSA

El personal del Hospital do Salnés será integrado en el Sergas en tres meses

El Servizo Galego de Saúde abre el esperado plazo en el que los trabajadores con plaza en propiedad de la Fundación Pública Hospital do Salnés soliciten voluntariamente su integración en el régimen estatutario del Sergas. Dentro de tres meses se dará respuesta a las demandas iniciadas en el 2003.

El Diario Oficial de Galicia publicó ayer las órdenes del 14 de agosto por las que se regula el procedimiento de integración en el Sergas de una serie de Fundaciones Públicas entre las que se encuentra el Hospital Comarcal de O Salnés. En un plazo de tres meses, los trabajadores con plaza en propiedad de dicho hospital podrán presentar la solicitud de integración en el régimen estatutario del Servizo Galego de Saúde.

Las órdenes especifican que el personal laboral, de manera voluntaria, podrá homogeneizar y homologar sus condiciones con las del personal estatutario del Sergas siempre que cumplan varios requisitos como, por ejemplo, poseer un vínculo laboral fijo con la institución o estar en posesión de la titularidad exigida por la normativa estatutaria.

El Comité de Empresa del Hospital do Salnés expresa su total satisfacción y felicita a la plantilla por la culminación de este largo proceso iniciado en el año 2003. Rafael Martínez-Almeida, presidente de dicho comité, se alegra de que se estén dando los primeros pasos para la disolución de las Fundaciones Públicas ya que considera que los trabajadores padecieron durante años "marginación en cuanto a carrera profesional, reconocimiento de antigüedad y movilidad geográfica". El fin de esta desigüaldad está cerca.

Nenhum comentário: