27/06/2007

Acta Pleno Comité de Empresa 30/05/2007

ACTA DECIMA, COMITÉ EMPRESA HOSPITAL DO SALNES

Convócase pleno ordinario do comité de empresa da Fundación Pública Hospital do Salnés con data 30/05/2007, ás 09:30 hs. na sala de sesións coa seguinte orde do día:


1. Lectura e aprobación, se procede, da Acta Novena.
2. Lectura e aprobación, se procede, da Acta II da reunión Xerencia/Comité de Empresa.
3. Implantación programa IANUS.
4. Análise dos puntos da reunión con xerencia.
5. Información da Comisión de Contratacións
6. Establecemento de calendario plenos ordinarios
7. Discusión sobre a asignación da praza de saúde laboral.
8. Rogos e Preguntas.

Asistentes

Patricia Alonso Alonso (UGT)
Ramón González Campaña (D.S.UGT)
Felipe García Calvo (UGT)
Andrea Mariño Álvarez (UGT)
Rafael Martinez-Almeida Fernández (UGT)
Juan Carlos García García (CIG)
Antonio García Blanco (D.S CIG)


Monserrat Villar Mouriño (CIG)
María Sol Barreiro Pulido (CCOO)
Celia María Iglesias Franco (CCOO)
María Do Rosario Iglesias Santiago (CCOO)
Concepción Sánchez Tomé (D.S CCOO)
Jaime Grande Freire (CEMSATSE)
Bea Poceiro Hermida (CEMSATSE)
1. Lectura e aprobación, se procede, da Acta Novena.

Apróbase a Acta Novena por acordo unánime dos asistentes ao pleno.


2. Lectura e aprobación, se procede, da Acta II da reunión Xerencia/Comité de Empresa.Tras dar lectura a Acta II da reunión mantida entre o Comité de Empresa e a xerencia o pleno acorda ás seguintes alegacións a mesma:


No encabezamento

Debería figurar a data da reunión 23 de Marzo de2007.No punto 4. Adscrición do persoal e alegacións presentadas polo Comité de Empresa en canto aos PSX (Parágrafo 4)

Na acta reza textualmente:

“A xerencia pide que conste en acta o compromiso que asume, no sentido de que no proceso de acoplamento interno que seguirá ó de adscrición, a ningún PSX de admisión de urxencias, que teña a praza en propiedade, se lle denegará a solicitude de integrarse noutro departamento en réxime de quenda fixa de mañá.”

O que se dixo na reunión é que se lle ofertaría todos os PSX propietarios de Admisión de Urxencias a posibilidade de pasar noutro posto a quenda fixa de mañá. A redacción debería ser entón a que segue:

“A xerencia pide que conste en acta o compromiso que asume, no sentido de que no proceso de acoplamento interno que seguirá ó de adscrición, a tódolos PSX de admisión de urxencias, que teña a praza en propiedade, se lle ofertará a posibilidade de integrarse noutro departamento en réxime de quenda fixa de mañá.”


No punto 5. Crédito horario dous representantes do persoal

Non se aceptaron en ningún momento, nin nesta nin noutra reunión restricións sobre o uso e goce do crédito horario sindical, xa que logo quedou ben patente e debe constar, se trae o tema a debate, que non se aceptan imposicións unilaterais sobre obrigacións en canto á forma de comunicalas nin de gozalas que contradigan ou coarten a lei de liberdade sindical e o reflectido no Estatuto dos Traballadores.

Debe constar en acta, como así se dixo na reunión, que os representantes dos traballadores exercen de forma responsable tanto a comunicación como o goce do crédito horario e sempre en base ás necesidades que o cumprimento das súas funcións de representación obrígalles e velando por que este dereito e obrigación ocasione os menores trastornos aos usuarios, aínda que, finalmente, que se cubra a tarefa asistencial sexa responsabilidade da Empresa.3. Implantación programa IANUS.


Dáselle lectura o artigo 41 do estatuto dos traballadores, no que se recolle textualmente:


ARTIGO 41.- Modificacións substanciais das condicións de traballo.

1.- A dirección da empresa, cando existan probadas razóns económicas, técnicas, organizativas ou de
produción, poderá acordar modificacións substanciais das condicións de traballo. Terán a
consideración de modificacións substanciais das condicións de traballo, entre outras, as que afecten ás seguintes materias:

a) Xornada de traballo.
b) Horario.
c) Réxime de traballo a quendas.
d) Sistema de remuneración.
e) Sistema de traballo e rendemento.
f) Funcións, cando excedan dos límites que para a mobilidade funcional estabelece o artigo 39 desta
Lei.

Entenderase que concorren as causas a que se refire este artigo cando a adopción das medidas
propostas contribúa a mellorar a situación da empresa a través dunha máis adecuada organización dos
seus recursos, que favoreza a súa posición competitiva no mercado ou unha mellor resposta ás
exixencias da demanda.

2.- As modificacións substanciais das condicións de traballo poderán ser de carácter individual ou
colectivo.

Considérase de carácter individual a modificación daquelas condicións de traballo de que disfrutan os
traballadores a título individual.

Considérase de carácter colectivo a modificación daquelas condicións recoñecidas aos traballadores
en virtude de acordo ou pacto colectivo ou disfrutadas por estes en virtude dunha decisión unilateral
do empresario de efectos colectivos. A modificación das condicións estabelecidas nos convenios
colectivos regulados no Título III desta Lei só poderá producirse por acordo entre a empresa e os
representantes dos traballadores e respecto das materias ás que se refiren os parágrafos b), c) d) e e)
do apartado anterior.

Malia o disposto no parágrafo anterior, non se considerarán en ningún caso de carácter colectivo para
os efectos do disposto no apartado 4 deste artigo, as modificacións funcionais e de horario de traballo
que afecten, nun período de noventa días, a un número de traballadores inferior a:

a) Dez traballadores, nas empresas que ocupen menos de cen traballadores.
b) O dez por cento do número de traballadores da empresa naquelas que ocupen entre cen e trescentos
traballadores.
c) Trinta traballadores, nas empresas que ocupen trescentos ou máis traballadores.

3.- A decisión de modificación substancial de condicións de traballo de carácter individual deberá ser
notificada polo empresario ao traballador afectado e aos seus representantes legais cunha antelación
mínima de trinta días á data da súa efectividade.

Nos supostos previstos nos parágrafos a), b) e c) do apartado 1 deste artigo, e sen prexuízo do
disposto no artigo 50, apartado un, a), se o traballador resultase prexudicado pola modificación
substancial terá dereito a rescindir o seu contrato e percibir unha indemnización de vinte días de
salario por ano de servizo rateándose por meses os períodos inferiores a un ano e cun máximo de nove
meses.Sen prexuízo da executividade da modificación no prazo de efectividade anteriormente citado, o
traballador que non optando pola rescisión do seu contrato se mostre desconforme coa decisión
empresarial poderá impugnala perante a xurisdición competente. A sentenza declarará a modificación
xustificada ou inxustificada e, neste último caso, recoñecerá o dereito do traballador a ser reposto nas
súas anteriores condicións.

Cando con obxecto de eludir as previsións contidas no apartado seguinte deste artigo, a empresa
realice modificacións substanciais das condicións de traballo en períodos sucesivos de noventa días en
número inferior aos límites a que se refire o último parágrafo do apartado 2, sen que concorran causas
novas que xustifiquen tal actuación, as ditas novas modificacións consideraranse efectuadas en fraude
de Lei e serán declaradas nulas e sen efecto.

4.- A decisión de modificación substancial de condicións de traballo de carácter colectivo deberá ir
precedida dun período de consultas cos representantes legais dos traballadores de duración non
inferior a quince días. O dito período de consultas deberá versar sobre as causas motivadoras da
decisión empresarial e a posibilidade de evitar ou reducir os seus efectos, así como sobre as medidas
necesarias para atenuar as súas consecuencias para os traballadores afectados.
Durante o período de consultas, as partes deberán negociar de boa fe, con vistas á consecución dun
acordo.
O dito acordo requirirá a conformidade da maioría dos membros do Comité ou Comités de Empresas,
dos delegados de persoal, se é o caso, ou das representacións sindicais, se as houbese, que, no seu
conxunto, representen a maioría daqueles.

Tra-lo exposto anteriormente o pleno acorda tratar a implantación do programa IANUS na reunión que terá lugar a continuación coa xerencia.
4. Analise dos puntos da reunión con xerencia.


O pleno do comité debate sobre os seis puntos a tratar na reunión con xerencia:

1. Adscrición definitiva do persoal do Hospital.
2. Aprobación dos criterios que rexerán o proceso de acoplamento
3. Prazas a ofertar a acoplamento
4. Permisos e licenzas
5. Relacións Contractuais. Entrega de Copias.
6. Estudio da plantilla da Fundación.

1. Adscrición definitiva do persoal do Hospital.

O pleno do comité acepta a adscrición definitiva do persoal do Hospital

2. Aprobación dos criterios que rexerán o proceso de acoplamento

Analízase por parte do pleno a resposta as alegacións feitas por este órgano á xerencia ó respecto dos criterios reitores do proceso de acoplamento. O pleno do comité segue mantendo a postura previa nas alegacións non aceptadas como son:

QUINTA.-RESOLUCIÓN PROVISIONAL

O pleno do comité de empresa ve preciso establecer un prazo de un mes para se publiquen as resolucións provisionais non dous como mantén a xerencia.

SEPTIMA.- ADXUDICACIÓN

O pleno do comité de empresa segue mantendo que os postos adxudicados deben ter a posibilidade de renuncia non seguintes termos:

“No caso de renuncia ó posto acadado, unha vez tomada posesión do mesmo e no prazo máximo dun mes dende a resolución do acoplamento, o traballador poderá exerce-la súa opción de retorno a súa praza de orixe.”

OITAVA.-INCORPORACIÓN AO POSTO DE TRABALLO

No tocante a incorporación, o pleno do comité de empresa estima que o prazo máximo non debía de exceder os tres meses a contar dende a resolución definitiva do proceso de acoplamento. A incorporación o posto de traballo debería acontecer en función da posición acadada.

NOVENA.-ACTUACIONS PARA O CASO DE EMPATE

O pleno do comité propón en caso de empate o seguimento do seguinte criterio de desempate entre traballadores que conseguiron praza na mesma OPE, aquel que tivera mellor posto ou puntuación. En caso de persistir o empate primará aquel que aprobou na primeira, sendo a idade o último criterio de desempate.


ANEXO III

Baremo de méritos

O pleno do comité de empresa mantén que se recoñeza a baremación positiva daqueles aspirantes que non participaron, no ata agora único acoplamento interno da institución.

3.Prazas a ofertar a acoplamento

Fóronlle entregadas o pleno a relación de prazas de tódalas categorías que saíran o proceso de acoplamento exceptuando a de PSX. Acórdase reclamar a súa facilitación.


4.Permisos e licenzas

O pleno acorda por unanimidade esixir o cumprimento do convenio colectivo nos termos legalmente establecidos asi como de xeito igualitario para todolos traballadores da F.P. Hospital do Salnés tras constatarse irregularidades na concesión de permisos por enfermidade de familiar, formación e permisos sen soldo, así como a non facilitación da asistencia ás mesas electorais nas últimas eleccións municipais ós suplentes.

5. Relacións Contractuais. Entrega de Copias.

Tras constatarse queixas por parte do persoal eventual, das que informaron a membros do comité de empresa de que non se lle estaban a facilitalas copias contractuais, o pleno acorda solicitar a súa subsanación.

6. Estudo da plantilla da Fundación

Acórdase reclamar o cumprimento do compromiso establecido por parte da xerencia no eido de facilitalo estudo sobre as necesidades da plantilla de cara a vindeira estatutarización.5 .Información da Comisión de Contratacións

Os membros da comisión de contratacións informan o pleno da última reunión mantida por esta comisión con xerencia. Nela tratouse a situación xerada por aquelas persoas presentes na listas de contratacións que se atopan ausentes da zona, abordándose a posibilidade de que se respeten períodos vacacionais de dúas quincenas previa xustificación.

Acordouse tamén, ante a situación xerada pola renuncia de persoal presente na lista de contratacións por motivos de eido persoal non recollidos no pacto, a aplicación dun criterio similar ós LDs, posibilitándoselles a renuncia por nove ocasións motivada por ditos motivos persoais.

Proponse por parte da comisión a publicación das listas de contratación no blog do comité de empresa así como nos taboleiros da institución, aceptándose a proposta por unanimidade.


Queda levantada a sesión con hora 12:55hs, quedando como puntos pendentes a tratar no vindeiro pleno:

 Establecemento de calendario plenos ordinarios
 Discusión sobre a asignación da praza de saúde laboral

21/06/2007

Declaracións Conselleira de Sanidade o 20/06/07


Faro de Vigo

EL PROCESO PARA INTEGRAR LOS HOSPITALES COMARCALES EN EL SERGAS SERÁ "LARGO Y JURÍDICAMENTE NOVEDOSO"

Rubio se marca la primavera de 2008 como fecha para liquidar las fundaciones sanitarias

La conselleira asegura que acumulaban deudas por 16 millones de euros de la gestión del PP.


Europa Press / Santiago


La conselleira de Sanidade, María José Rubio, aseguró ayer que espera que entre marzo y abril del próximo año las fundaciones sanitarias de Galicia estén completamente integradas en el Servizo Galego de Saúde, aunque consideró "necesario", antes de llegar a este estadio, seguir "una serie de procedimientos como nombrar una comisión liquidadora". Rubio aseguró que cuando ocupó el cargo se encontró con que las fundaciones acumulaban deudas por importe de unos 16 millones de euros.
La conselleira afirmó en A Coruña que se trata de un proceso de liquidación será "largo y jurídicamente novedoso", puesto que es la primera vez que se lleva a cabo en Galicia. Así, recordó que ya fue publicado el decreto de integración del personal y que próximamente se publicarán las órdenes de integración "hospital por hospital", que afectan, entre otros, a los comarcales de Costa da Morte, O Salnés, Verín, Barbanza y Monforte.
Precisamente, en el Consello de la Xunta de hoy, Rubio avanzó que se abordará un informe del proceso de liquidación de las fundaciones y de su inventario.
Al respecto manifestó que el modelo de fundaciones promovido por el Partido Popular cuando estaba al frente de la Xunta "fue un fracaso en Galicia" porque, con el cambio de gobierno hace dos años, su departamento encontró "muchas deudas" que fue necesario "sanear" con una inversión de "unos 16 millones de euros".
"Pienso que el propio Partido Popular no creía en ellas", sentenció la conselleira, y añadió que "contaban con falta de recursos y de equipamientos" porque "no se les dotó de los mismos medios que a los hospitales públicos".
Para Rubio es "muy positiva", por tanto, la integración, puesto que provocará que "se conviertan en un hospital más del Servizo Galego de Saúde". "Contarán con su propio presupuesto, su equipamiento y la posibilidad de mejorar y dar al ciudadano un buen servicio", concluyó.

LA VOZ DE GALICIA

La conselleira de Sanidade cifra en 16 millones de euros la deuda de las fundaciones sanitarias
20/06/2007


(Firma: la voz | a coruña)

María José Rubio, conselleira de Sanidade, señaló ayer en A Coruña que las fundaciones sanitarias, cuyo proceso de liquidación será analizado hoy por el Consello de la Xunta, acumulaban deudas sanitarias de 16 millones de euros cuando el actual Ejecutivo llegó a la Xunta. «Herdámolas con moitísimas débedas», indicó antes de considerar que su desaparición «será beneficiosa». «O modelo das fundacións non triunfou —añadió—, foi un fracaso. O propio PP non creu nel e abandonouno», dijo Rubio, quien indicó que estos centros sanitarios no contaban ni con recursos humanos ni con medios suficientes.

Tras la aprobación del decreto de integración del personal de las fundaciones y el comienzo de su liquidación se irán desarrollando distintos pasos dentro de un proceso que Rubio definió como «xuridicamente novedoso». También largo, ya que las estimaciones apuntan a que «non rematará ata marzo ou abril do 2008».

En la inauguración de unas jornadas de la Sociedad Española de Paraplejia, la conselleira subrayó que se trata de un proceso que «non ten marcha atrás». En este sentido, valoró que la equiparación de estos centros y su organización con la misma fórmula que los públicos redundará en una mejora de la oferta asistencial.

Rubio también se refirió al fin de la huelga de los interinos y médicos sin plaza para decir que «non é un tema de vencedores e vencidos, porque as folgas sempre prexudican». Recalcó que la consellería mantuvo una postura firme por estar convencida «de que para dar estabilidade ao persoal a única fórmula é a oferta pública de empleo». Y añadió: «Aquí hai sitio para todos os profesionais».

La titular de Sanidade reiteró el compromiso de convocar una nueva oposición en el 2008 «incluíndo e subsanando todas as cuestión pendentes» de acuerdo con los requerimientos que planteen los sindicatos en la mesa sectorial. Entre ellas mencionó las excepciones de mujeres embarazadas cuyos exámenes puedan coincidir con el momento de dar a luz.

20/06/2007

Listado contratación primeira quincena Xuño

A continuación podes consultar as listas de contratacións temporais que se produciron na primeira quincena de Xuño do 2007 na Fundación Pública do Salnés, nas categorías de DUE, Técnico en coidados auxiliares, Técnico de Laboratorio, Técnico de Raios, e PSX.

A liña horizontal de números correspóndese coa relación de días do mes, a vertical co número da lista de contratación, e os "x" indican os días traballados.

Asi mesmo recórdarvos que según se recolle no pacto de contratacións de constatarse un erro material ou de feito nos chamamentos e posterior vinculación a
prol dun aspirante, que pola súa orde de puntuación no lle corresponde, procederase, no
prazo dos 15 días seguintes á revogación do nomeamento expedido por tal
circunstancia, previa denuncia dalgún dos interesados.


Recordárvos que o e-mail do comité de empresa é _SALComitedeEmpresa@sergas.es.

ENFERMERIA XUÑO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2 X X X X X X X X X RESERVA EN URGENCIAS X X X X X X X
3
4
5 INTERINA
6
7 INTERINA
8 INTERINA
9
10 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X
11 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X
12
13
14
15 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X
16
17
18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
19 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X
20 INTERINA
21 X X X X X X X X X RESERVA DE PLAZA DE YOLANDA X X X X X X X
22
23 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X RESERVA EN URGENCIAS X X X X X X X
26 X X X X X X X X X X X RIESGO DURANTE EL EMBARAZO X X X X X
27
28 X X X X X X X X X RESERVA CUIDADO DE HIJOS X X X X X X X
29
30
31
32 X X X X X X X X X X X X X X X
33
34
35
36
37
38 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
39
40
41
42 X X X X X X X X X X X X X X X
43
44
45 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
46
47 X X X X X X X X X RESERVA DURANTE EL EMBARAZO X X X X X X X
48
49
50
51
52
53 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
54
55 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
56
57
58
59
60
61 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
62 X X X X X X X X X RESERVA CUIDADO DE HIJOS X X X X X X X
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
89
90
91
92
93
94 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
95
96
97 X X X X
98
99
100
101
102
103
104
105
106 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107
108
109
110
111
112
113 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174 X X X X X X X X X X X X X
175
176 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187 X X X X
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203 X X X X X X X X X X X X X
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233 X X X
234 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270 CUBRE I.T.
271
272 X X
273
274
275
276
277
278
279
280
281 X X X X X X X X
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296 X X X X X X X X X X X
297 X X
298
299
300 X X X X
301
302
303
304
305
306
307 X X X X
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327 X X X
328
329 X X X X
330
331
332
333 X X
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
NOTA: PUEDEN FALTAR POR APUNTAR ALGUN CONTRATO LARGO
DURANTE ESTE MES TAMBIEN HAN SIDO CONTRATADAS FUERA DE LISTA:
LIDIA DAVILA MUÑIZ: 5 Y 7 DE JUNIO
ANDREA MOLDES CARRO: 2 DE JUNIO
YOLANDA GONZALEZ VILLAVERDE: 3, 5, 13 Y 15 A 19 DE JUNIO


AUXILIARES ENFERMERIA JUNIO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 1,02,07 ata fin de reserva
2
3 X no especifica fin
4
5 INTERINIDAD
6
7
8 INTERINIDAD
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X RIESGO EN LA LACTANCIA X X
22 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
23
24 INTERINIDAD
25
26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X hasta 30/09/07
27
28
29
30 X (I.T.)
31
32 INTERINIDAD
33
34
35
36
37
38 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
39
40
41
42 X X X X X X X X X X X X X X X X
43 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
44
45 X X X X X X X X X X X X X RIESGO EN LA LACTANCIA X X X X X X X
46 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
47
48
49
50
51 X X X X X X X X X X X X X X X X X
52 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HASTA EL 30/09/07
53
54
55 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
56
57
58
59
60
61
62
63 X (IT)
64
65
66
67
68 X X X X X X X X X X X X X X X X X
69 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HASTA EL 4/07/07
70
71
72
73
74
75
76
77
78 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
95 X X X X X X X X X X X X X X X
96 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
97
98
99
100
101
102
103
104 X X X X X X X X X X X X X
105 X X X X X
106 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107
108
109
110
111 X X X X X X X X X
112
113 X X X
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HASTA EL 14/08/07
124
125
126 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HASTA EL 30/09/07
127
128 X (I.T.)
129
130
131
132
133
134 X X X X X X X (I.T.)
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144 X X X X X
145
146
147 X X X X
148
149
150
151 X
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165 X X X X
166
167
168
169
170
171
172
173
174 X X X X X X
175
176
177
178
179
180
181
182 X
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204 X X
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273 X X X X X X X X X XPERSOAL SERVICIOS XERAIS JUNIO 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2
3
4 INTERINIDAD
5
6
7
8
9 INTERINIDAD
10 INTERINIDAD
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 X X (I.T.)
26
27 X X X X X X X X X X X X X X X


Tecnicos Especialista Radiologia JUNIO 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 INTERINIDAD
2 ?
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 RIESGO DURANTE LA LACTANCIA
15 X X
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43 PROMOCION INTERNA
44Tecnicos Especialista Laboratorio MAYO 2007


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 X X X X X X X X X X X X X X X X X
12
13
14
15
16
17
18 X X
19
20
21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HASTA EL 1/10/07
22
23
24
25
26
27
28
29 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X HASTA EL 30/09/07
30 INTERINIDAD - PROMOCION INTERNA
31

15/06/2007

NOTAS OPE SERGAS


O vindeiro luns, día 18, está prevista a publicación na páxina web do sergas (www.sergas.es)as puntuacións provisionais das seguintes categorías:
- ATS/DUE
- Auxiliar de enfermaría
- Auxiliar da función administrativa
- Pinche

Igualmente está prevista a publicación no DOG da data dos exercicios dos facultativos.

13/06/2007

LISTAS DE CONTRATACION MES DE MAIO

A continuación podes consultar as listas de contratacións temporais que se produciron no mes de Maio do 2007 na Fundación Pública do Salnés, nas categorías de DUE, Técnico en coidados auxiliares, Técnico de Laboratorio, Técnico de Raios, e PSX.

A liña horizontal de números correspóndese coa relación de días do mes, a vertical co número da lista de contratación, e os "x" indican os días traballados.

Asi mesmo recórdarvos que según se recolle no pacto de contratacións de constatarse un erro material ou de feito nos chamamentos e posterior vinculación a
prol dun aspirante, que pola súa orde de puntuación no lle corresponde, procederase, no
prazo dos 15 días seguintes á revogación do nomeamento expedido por tal
circunstancia, previa denuncia dalgún dos interesados.


Recordárvos que o e-mail do comité de empresa é _SALComitedeEmpresa@sergas.es.


ENFERMERIA MAIO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2 X X X X X X X X X RESERVA EN URGENCIAS X X X X X X X X
3
4
5
6
7
8
9
10 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X X
11 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X X
12
13
14
15 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X X
16
17
18 X X
19 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X X
20
21 X X X X X X X X X RESERVA DE PLAZA DE YOLANDA X X X X X X X X
22
23 X X X X X X X X X INTERINA X X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X RESERVA EN URGENCIAS X X X X X X X X
26 X X X X X X X X X X X RIESGO DURANTE EL EMBARAZO X X X X X X
27
28 X X X X X X X X X RESERVA CUIDADO DE HIJOS X X X X X X X X
29
30
31
32 X X X X X X X X X X X X X X X X
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
43
44
45 X
46
47 X X X X X X X X X RESERVA DURANTE EL EMBARAZO X X X X X X X X
48
49
50
51
52
53 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
54
55 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
56
57
58
59
60
61 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
62 X X X X X X X X X RESERVA CUIDADO DE HIJOS X X X X X X X X
63
64 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74 X
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94 X X X X X X X X X I.T. X X X X X X X X
95
96
97 X
98
99
100
101
102
103
104
105
106 X X X X X X X X X X X X X X REFUERZO HOSPITALIZACION X X
107
108
109
110
111
112
113 X CUBRE I.T.
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
131
132
133
134
135
136
137 X X
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159 X X X X X X X
160
161
162
163
164
165 X X X X
166
167 X X X X X X X X X X X
168
169
170
171
172
173
174 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187 X X X I.T.
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203 X X X CUBRE I.T.
204
205
206
207
208
209
210 X X X X X X X
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272 X X X X X X X X
273
274
275
276
277
278
279
280
281 X X X X X X X X X X X X X X
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
297 X X X X X X X X X X X X X X X X
298
299 X X X X X X X X X X X
300 X X X X X
301
302
303
304
305
306
307 X X X X X X X
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317 X X X X X X X X X X
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329 X X X X X X X X X
330
331
332
333 X X X X X CUBRE I.T.
334
335
336 X X X X X X
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350 X X X X
AUXILIARES ENFERMERIA MAIO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 1,02,07 ata fin de reserva
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X RIESGO EN LA LACTANCIA X X X
22
23
24
25
26 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
39
40
41
42
43 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
44
45 X X X X X X X X X X X X X RIESGO EN LA LACTANCIA X X X X X X X X
46 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
47
48
49
50
51 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
52 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
53
54
55 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
56
57
58
59
60
61
62
63 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
64
65
66
67
68
69 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
70
71
72
73
74
75
76
77
78 X X X X X X X X X X X X X X X X
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
95 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
96 X X X X X X X X X
97
98
99
100
101
102
103
104 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
105 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
106 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
107
108
109
110
111 X X X X X X X X X X X X X X X X
112
113 X X X X X X X X
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134 X X X X
135
136
137 X X X
138
139
140
141
142
143
144 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
145
146
147 X
148
149
150
151 X X X X X X X X
152
153
154
155
156 X X
157
158 X X X X X X X X
159
160
161
162 X X X X
163
164
165 X X X X X X X X X X X X X X X X
166
167
168
169
170
171
172
173
174 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
175
176
177
178
179
180
181
182 X X X X X X X X X X X
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241 X X X
242
243 X X
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287 X X X
288
289
290
291 X X X X X
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307 X
308 X X X

PERSOAL SERVICIOS XERAIS MAIO 2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4 INTERINIDAD
5
6
7
8
9 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
10 RESERVA DE PLAZA
11
12
13
14 X X X X X X (IT)
15
16
17
18
19
20
21 X (IT)
22
23
24 X X (IT)
25
26
27 X X
28 Tecnicos Especialista Radiologia MAIO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 INTERINIDAD
2 RESERVA CUIDADO DE HIJOS X X
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 X X RIESGO DURANTE LA LACTANCIA
15 X X X
16 X
17 Tecnicos Especialista Laboratorio MAIO 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
12
13
14
15
16
17
18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
19
20
21 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
22
23
24
25
26
27
28
29 X X X X X X
30 INTERINIDAD - PROMOCION INTERNA
31

01/06/2007

La Voz de Galicia 1/06/2007

El hospital deberá contratar a cincuenta trabajadores al integrarse en el Sergas
Las fundaciones sanitarias no disponen de celadores ni de auxiliares de administración

El proceso culminará a finales de año, aunque tiene carácter retroactivo a partir de julio

Autor de la imagen: VÍTOR MEJUTO (Firma: Susana Luaña | Lugar: vilagarcía)

La plantilla del Hospital do Salnés deberá aumentar un 16% a partir del próximo año, una vez disueltas las fundaciones sanitarias y una vez culminado el proceso de integración en el Sergas. Ese incremento de personal se debe a la necesidad de incorporar una serie de servicios habituales en los hospitales generales pero que todavía no se daban en las fundaciones sanitarias.

Los médicos del hospital se quejaron de forma reiterada de las deficiencias de sus consultas, en las que no tienen auxiliares para atender al público o se ven obligados a compartirlos. La situación era tan precaria que incluso tenían que ser ellos los que salieran a la puerta para llamar a los pacientes y llevar el control de la lista de consultas diarias. Otra de las quejas habituales del personal era la ausencia de celadores, lo que obligaba a los médicos, a las enfermeras y a los auxiliares de administración a ocuparse de labores como llevar las camillas o trasladar a los enfermos, y todo ello, porque las fundaciones sanitarias no contaban con celadores.

Estas carencias obligarán a contratar al menos 30 celadores para el centro comarcal, y más o menos la misma cantidad de auxiliares administrativos y de consulta de apoyo al personal sanitario.

Quizás sea mayor el personal a mayores que se contrate en Rubiáns, ya que también hacen falta secretarias, puesto que las únicas que hay están al servicio de la dirección, y no de los departamentos facultativos. Todo está pendiente de un estudio de necesidades estructurales en el que se recojan todos los servicios habituales en los hospitales del Sergas y que no figuran en las fundaciones sanitarias.

En cuanto al personal, si se cumple el calendario fijado entre los comités de empresa de las fundaciones y la Consellería de Sanidade, el proceso de integración se hará efectivo a partir del 1 de julio. Desde esa fecha, los trabajadores podrán presentar sus solicitudes, individuales y voluntarias, para pasar a ser, a todos los efectos, trabajadores del Sergas. La modificación supondrá mejoras de todo tipo, desde turnos más flexibles, horarios de trabajo reducidos y menos guardias a subidas salariales que pondrán fin a una evidente discriminación, ya que cobraban bastante menos que los del servicio público pese a realizar la misma labor.

Lo más probable es que el proceso no culmine hasta finales de año, ya que tienen un plazo de tres meses para presentar las solicitudes, y después la Administración tiene algunos meses más para realizar los trámites. Con todo, el proceso tiene efecto retroactivo, con fecha del 1 de julio.

Sólo los trabajadores fijos podrán integrarse a todos los efectos en el Sergas. Esta opción, que previsiblemente aprovecharán todos los trabajadores que estén en disposición de hacerlo, está abierta sólo para el personal fijo, que son 250 personas en el Hospital do Salnés. Los eventuales no podrán integrarse, aunque sí pasan a ser estatutarios, como los demás trabajadores del Sergas en esas condiciones.

El proceso de integración, que afecta a 1.600 trabajadores fijos en toda Galicia, empezará este mes. De ese retorno a la gestión pública se beneficiarán cuatro hospitales que atienden a 211.000 ciudadanos.