28/02/2007

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA DE TRABALLADORESO COMITÉ DE EMPRESA DA FUNDACION PUBLICA HOSPITAL DO SALNES convoca a todolos traballadores á Asamblea que se celebrará o vindeiro Luns 5 de Marzo de 2007 ás 13:30hs no salón de actos coa seguinte orde do día:1. Información sobre a Estatutarización.
2. Posicionamento da asamblea de traballadores sobre futuras medidas de presión


E importante que acudades tantos como poidades!!! VEN E FALA!!!

18/02/2007

Recorte de Prensa Diario de Arousa 17/02/2007

El Comité del Hospital insta a Sanidade a agilizar la integración en el Sergas

Los comités de empresa de las ocho fundaciones públicas sanitarias, entre ellas el Hospital do Salnés y el de O Barbanza, y del Instituto Galego de Oftalmología, acordaron solicitar a Sanidade que agilice el proceso de integración en el Sergas tras reunirse en Santiago.

Rafael Almeida, presidente del Comité de Empresa del Hospital Comarcal do Salnés, fue uno de los asistentes a este encuentro dado que esta entidad es una de las que se ven afectadas por este proceso de integración en el Sergas.

Almeida explicó ayer que como resultado de este encuentro se logró un acuerdo "sin precedentes" entre los representantes de las plantillas de estas nueve instituciones y que tiene como objetivo instar a la Consellería de Sanidade a que acelere el proceso de integración del personal de estas fundaciones sanitarias que, según indican, ya va con retraso con respecto al calendario pactado con la administración autonómica en la mesa sectorial.

Según indicó el presidente del Comité de Empresa del Hospital Comarcal, según los acuerdos alcanzados en su día con Sanidade, el decreto de estatutarización del personal debería estar publicado a finales del pasado año, para que el proceso se iniciase en enero de este año y que en julio de 2007 todo el personal de las Fundaciones estuviese integrado en el Sergas.

Sin embargo, según los comités de empresa de estas organizaciones y confirmado por los propios responsables del Sergas, el decreto de estatutarización no se publicará hasta junio de este mismo año, lo que consideran un retraso "injustificado" en el proceso por parte de la administración autonómica.

Una demora que, según Almeida, ha suscitado la preocupación por parte del personal del Hospital. Por ello, han iniciado contactos con organizaciones sindicales para abordar el problema y no descartan adoptar algún tipo de medida de presión si la Consellería no acelera este proceso que equipare sus condiciones laborales a las del resto de personal sanitario de la red pública gallega.

15/02/2007

ACTA CUARTA

ACTA CUARTA, COMITÉ EMPRESA HOSPITAL DO SALNES


O presidente, Rafael Martinez-Almeida, convoca o pleno extraordinario do comité de empresa da Fundación Pública Hospital do Salnés con data 25/01/2007 ás 09hs na sala de sesións coa seguinte orde do día:


1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 09/01/2007
2. Plan de accións por demora na publicación do decreto de estatutarización.
3. Horas sindicais
4. Seguimento das comisións de traballo, tanto da encargada do seguimento das contratacións de persoal como da de análise das necesidades estruturais da plantilla.
5. Valoración dos puntos incluídos na orde do día da futura reunión conxunta:
I.Cobertura das prazas:
Auxiliar de enfermería Farmacia
T.E.L
Técnico grupo A
P.S.X servizos clínicos
P.S.X control de xestión
Admisión
II. Solicitude de cambio de unidade de D.U.E urxencias
III.Petición horas sindicais.
IV. Rogos e preguntas

6. Rogos e preguntas.
Asistentes

Sol Barreiro Pulido (CCOO)
Noemí Cortes Rey (UGT)
Antonio García Blanco (D.S CIG)
Felipe García Calvo (UGT)
Antonio Ramón González Campaña (D.S. UGT)
Jaime Grande Freire (CEMSATSE)
Celia María Iglesias Franco (CCOO)
María Do Rosario Iglesias Santiago (CCOO)


Andrea Mariño Álvarez (UGT)
Rafael Martinez-Almeida Fernández (UGT)
María Dolores Mouriño Maquieira (UGT)
Bea Poceiro Hermida (CEMSATSE)
Silvia Rodríguez Pérez (CIG)
Concepción Sánchez Tomé (D.S CCOO)
Nieves Villadamigo Lede (CIG)
Montserrat Villar Mouriño (CIG)


1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior da sesión anterior

Tra-la lectura da acta da sesión ordinaria celebrada ó 09/01/2007, queda aprobada por unanimidade do pleno.2. Plan de accións pola demora na publicación do decreto de estatutarización


Toma a palabra Antonio García Blanco (CIG) que facendo referencia as declaracións da conselleira de sanidade no xornal “La Voz de Galicia” o ano pasado, en relación o compromiso establecido para o paso do Hospital ó Sergas expón como prioritario:
- axilizar o paso dos catros hospitais xurídica e patrimonialmente ó Sergas,
- a publicación inmediata do decreto de integración.
Asimesmo indica que iniciaron unha recollida de firmas, e presentan un plan de mobilizacións a realizar tódolos mércores ás 12:30 a partir do día 7, trala entrega, por parte dos presidentes dos 9 comités de empresa das Fundación Sanitarias, das firmas recadadas acompañadas dun escrito. Propón tamén acompaña-las manifestacións cunhas pancartas.

Toma a palabra Sol Barreiro Pulido (CCOO) mostrando o seu desacordo co escrito de recollida de firmas proposto por CIG indicando que ten pouca presenza no mesmo, a solicitude de publicación do decreto de estatutarización, sinalando que baixo seu punto de vista a verdadeira inquedanza do persoal é a publicación do mesmo e as condicións na que se produce, e non o paso da Fundación como entidade.

Toma a palabra a palabra Jaime Grande Freire (CEMSATSE) referíndose como prioritario ó paso do persoal fronte ó da institución. Propón unha reunión dos presidentes dos 4 comités de empresa das Fundacións Hospitalarias para consensuar un plan de acción.

Toma a palabra Rafael Martinez-Almeida Fernández (UGT) facendo referencia a situación do decreto, indicando que o proxecto do decreto superou xa a fase de estudo da asesoría xurídica sen modificacións, así como o estudo de economía e facenda, atopándose actualmente no consello consultor como paso previo a aprobación por parte do consello da Xunta, situación que non fai pensar nunha problemática entorno a publicación do mesmo. Alude tamén a reunión da mesa sectorial do 18/07/06 donde o director do Sergas dixo que o paso patrimonial das institucións era un proceso arduo que podía implicar anos, polo que cree que os plans de accións deben encamiñarse prioritariamente cara a pronta estatutarización do persoal. Refírese tamén a necesidade dunha actuación consensuada entre os 4 comités de empresa das Fundacións Hospitalarias.

Prodúcese un debate sobre ás exposicións anteriores, tra-las cales o pleno coincide na importancia de solicitar ademais da celeridade na publicación do decreto a participación no futuro concurso de traslados do Sergas.

Toma a palabra Rafael Martinez-Almeida Fernández (UGT) sinalando que, a parte da liberdade da que dispón cada sindicato para tomar cantas iniciativas estima oportuno, é necesario definir unha posición como comité de empresa, propondo someter a votación no pleno a secundación dos comunicados e mobilizacións propostas por CIG.

Toma a palabra Sol Barreiro Pulido (CCOO) comunicando que as actuacións que se levaron acabo ata agora con respecto a estatutarización foron froito da participación dos 4 comités, concluíndo que non sería lóxico subscribir unha proposta feita por unha parte do comité sen a participación do resto de membros. Cree que ás actuacións deberían consensuarse a través do comité ou da mesa paritaria.

Tanto UGT, como CEMSATSE expresasen en termos similares.

Engade (UGT e CCOO) que se trouxo, por parte da CIGA, un plan totalmente elaborado fora do ámbito dos Comités de Empresa, o cal dificulta a suscripción do mesmo, pois non garantiza que se recollan as necesidades reais do persoal ademais de que non se permitiu participar no seu desenvolvemento aos Comités

Por votación e acordo maioritario do pleno acordase non secundar o plan de accións da CIG.

Votos a favor de secundalo 3: da CIG. Votos en contra 9: de CEMSATSE, CCOO, UGT.Proponse, como plan de acción do Comité do Hospital do Salnés, iniciar unha ronda de contactos cos comités de empresa das fundacións hospitalarias, buscando a unidade de acción para tratar de acadar:

 a celeridade na publicación do decreto de estatutarización
 a participación dos traballadores das fundación hospitalarias no concurso de traslados,
 a valoración das medidas encamiñadas a consecución dos dous obxectivos anteriores

Votos a favor: 12
Ausencias: Silvia Rodríguez Pérez

Queda polo tanto o punto anterior aprobado por unanimidade, quedando o presidente en informar da situación dos contactos cos outros comités nunha semana.
3. Horas sindicais

Por acordo unánime acórdase reclama-la concesión das horas sindicais dende a data de proclamación (18/10/2007) dos membros electos por parte do presidente da mesa electoral .4. Seguimento das comisións de traballo tanto da encargada do seguimento das contratacións de persoal e análise das necesidades estruturais da plantilla.

Dado que aínda non se dispón de ningún informe por parte da comisión encargada das necesidades estruturais da plantilla non procede valoración o respecto.

Con respecto ao cuarto delegado integrante da Comisión de Seguimento das Contratacións de persoal a CIG expresa que non quere participar aludindo a que como sindicato xa vela polo cumprimento da legalidade nas contratacións. Preséntase voluntaria Monserrat Villar Mouriño, quedando polo tanto formada a Comisión como segue:

Por UGT a María Dolores Mouriño Maquieira
Por CEMSATSE a Jaime Grande Freire
Por CCOO a Sol Barreiro Pulido.
Por CIGA Monserrat Villar Mouriño5. Valoración dos puntos incluídos na orde do día da futura reunión conxunta


I.Cobertura das prazas:

Auxiliar de enfermería Farmacia
T.E.L
Técnico grupo A
P.S.X servizos clínicos
P.S.X control de xestión Admisión

No punto a tratar faltan as interinidades a cubrir das que informou o servizo de persoal oralmente como son:

Interinidade de DUE Urxencias
Interinidade de DUE Quirófano
Reserva de praza de DUE primeira planta

Con respecto a cobertura de prazas, acórdase unanimemente, que todo aquel cambio que supoña un traslado de traballadores se faga dentro do acoplamento interno, e na cobertura de técnico grupo A se siga o procedemento legalmente establecido mediante publicación no DOG e concurso de méritos.

Con respecto as contratacións será a Comisión de Seguimento das Contratacións a que valorará dita información velando polo cumprimento do pacto de contratacións e informando periodicamente o Pleno da evolución e incidencias nas mesmas.

II.Solicitude de cambio de unidade de D.U.E urxencias

O cambio de unidade de dita enfermeira semella basearse na dificultade para desenrolar a súa actividade profesional nun turno de 12 horas por razóns de saúde.

Debido a inexistencia de prazas de saúde laboral na Fundación Hospitalaria non cabe a posibilidade de cambio motivado por razóns de saúde, optase, por acordo unánime, por solicita-la creación das devanditas prazas.

Plantéxase entón unha situación na que dita “petición” é unha petición de traslado interno, producíndose un debate no pleno na que a postura de UGT, CIG e CCOO e a de non aceptar un traslado que non pase por un acoplamento interno, mentres que a de CEMSATSE é a de analizar cada caso particularmente aceptando neste caso a petición de traslado.

Sométese a votación que todo traslado interno de persoal do hospital se faga dentro dun acoplamento interno:

 Votos a favor: 9 CIG, UGT, CCOO.
 Votos encontra: 2 CEMSATSE.
 Abstencións: 1, Monserrat Villar Mouriño.
 Ausencias: 1, Silvia Rodríguez Pérez.


III.Petición horas sindicais

Dacordo unánime do pleno do comité non cabe debate entorno a petición de horas sindicais tomando como referente a normativa vixente, na que ven recollido que o crédito horario das horas sindicais teñen a natureza de mínimo dereito necesario e, polo tanto non pode ser rebaixado, nin por decisión ou imposición unilateral do empresario, tampouco por acordo entre os representantes e o empresario. Tampouco resulta posible deduci-la cuantía do crédito a cambio de melloras no convenio xa que como ven sinalado no Tribunal Central do Traballo na sentencia 10-1-83, esta non é materia intercambiable. Sen embargo, e polo contrario, sí resulta posible amplia-la cuantía de crédito horario mediante acordo co empresario, como así o interpretou TCT en reiterada doctrina entre outras nas sentencias de 30-10-80, 19-11-80, 1-12-83. Tamén recolle o TCT, en sentencias 27-1-78 e 10-1-83 que unha vez que exista acordo por escrito ou práctica pacificamente aceptada ó longo do tempo, na que se ampliara o crédito horario por riba do mínimo legal, o empresario non pode reducilo unilateralmente, de novo, ó mínimo.

En canto a libre disponibilidade de dito crédito horario é un dereito subxectivo do representante, e corresponde a él, según criterio xurisprudencial, a libre disponibilidade do mesmo, o que supón que sea da súa elección o modo adecuado de utilización, según reza a Sentencia do Tribunal Supremo de 12-2-90. E o representante a quen lle corresponde decidir si utiliza o crédito por horas ou xornadas completas e calqueira inxerencia empresarial en dita materia constitúe un atentado contra a liberdade sindical ó mediatizar o libre exercicio da súa actividade representativa, según recoñece en diferentes sentencias, entre outras, TCT 23-11-87 e TSJ de Madrid de 7-5-93. Corresponde ó representante a libre disponibilidade do crédito, sendo polo tanto da súa elección o modo de facelo, sen requerir concesión ou autorización do empresario, según sinalan outras sentencias como a do Tribunal Supremo de 12-2-90 e dos TSJ do País Vasco de 3-12-91 e de Cantabria 13-10-92. Existe a obriga, por parte do representante, de preavisar e xustificar o uso do crédito horario. No obstante, esta facultade empresarial non pode convertirse nun dereito de inxerencia da patronal no dereito de representación dos membros de Comités de empresa ou de Delegados de Persoal. De modo que debe quedar claro que a xustificación debe de facerse ante a petición do empresario pero non será preciso entrar en detalles, se non que, con unha acreditación o citación do sindicato de estar nos seus locais ou de ser requeridos ós mesmos ou que o Comité de empresa reuniuse sen especificar os temas debatidos, ou ben unha certificación dos organismos oficiais ós que se acudiu, debe de ser necesariamente suficiente

Co fin de sustentar das anteriores argumentacións pasase a reflexar copia literal da normativa vixente asi como dalgunha das numerosas sentencias a favor.

Estatuto de los trabajadores. Articulo 48

“e) Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas cada uno de los miembros del comité o delegado de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala: delegados de personal o miembros del comité de empresa:
1.º Hasta cien trabajadores, quince horas.
2.º De ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, veinte horas.
3.º De doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta horas.
4.º De quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco horas.
5.º De setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas.
Podrá pactarse en convenio colectivo la acumulación de horas de los distintos miembros
del comité de empresa y, en su caso, de los delegados de personal, en uno o varios de
sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados del
trabajo, sin perjuicio de su remuneración.”Convenio Colectivo da Fundación Pública Hospital do Salnés tal como segue

“Artículo 50.- Comité de Empresa
O comité de empresa, sen prexuízo das competencias, funcións, garantías e
dereitos en xeral recoñecidos polas disposicións legais, terán os seguintes dereitos:
1º.- Disporán de tempo retribuído para realizar as xestións conducentes á
defensa dos intereses dos traballadores. As horas mensuais necesarias para cubrir
esta finalidade serán as que se contemplan na escala fixada polo Estatuto dos
Traballadores.
2º.- O presente capítulo rexerase pola normativa xeral de aplicación así como
polos pactos sobre dereitos sindicais aplicables no sector sanitario en canto á
acumulación de crédito horario para exención de prestación de servizos por período
mínimo de seis meses.”

STC 70/2000, de 13 de marzo de 2000

“El llamado crédito de horas sindicales, esto es, el derecho de los representantes a disponer de un determinado número de horas retribuidas para el ejercicio de las funciones sindicales, constituye una facultad del representante necesaria para el desarrollo de tales funciones, cuya finalidad es, en palabras de nuestra STC 40/1985, FJ 2, otorgarles "una protección específica en atención a la compleja posición jurídica que los mismos asumen frente a los empresarios". La acumulación de los créditos horarios de los representantes con la posibilidad de poder dejar a alguno o algunos de ellos relevados o exentos de la prestación de trabajo sin perjuicio de su remuneración, ya se encuentre prevista legal o convencionalmente, precisa en todo caso de la libre voluntad concurrente del empleador y los representantes de los trabajadores, constituyendo su utilización una decisión interna de cada sindicato en aras de un eficaz desarrollo de su actividad sindical en la empresa y fuera de ella. De ello se deduce, en consecuencia, que la privación empresarial de la facultad de que se trata podrá entrañar la violación del derecho de libertad sindical consagrado en el art. 28.1 CE al estar afectado el derecho de autoorganización sindical y el de actividad sindical del representante sindical.”Recollese tamén na sentencia do Tribunal Supremo 4-11-02. Sala do Contencioso en relación a procedemento especial da lei 62/1978. Crédito horario de representante sindical, na que se fai referencia o que segue:

“Don Rogelio interpuso recurso contencioso-administrativo, por el procedimiento especial la Ley 62/1.978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, contra la resolución de la Jefe de Servicio de la Gerencia de Atención Primaria, Área de Salud de Tenerife, del Servicio Canario de Salud, de 23 de junio de 1.998, en virtud de la cual, siendo Delegado Sindical, en relación con el crédito horario que tiene derecho a disponer, se acordó que debía modificar las horas a disfrutar, dado que no se admiten fracciones horarias, así como que el uso de las horas sindicales tendríaque ajustarse al número de horas mínimas establecidas para la oferta de contratación del personal, es decir cuatro horas. La Sala de este orden jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia el 30 de abril de 1.999, por la que estimó el recurso contencioso-administrativo y anuló la resolución impugnada, entendiendo que la imposición de un mínimo de cuatro horas en el uso del crédito horario vulnera el derecho del recurrente, como garantía integrada dentro del derecho fundamental a la libertad sindical reconocido por el artículo 28.1 de la Constitución, ya que impone unas condiciones al ejercicio del derecho que no tienen amparo en la legislación”.
IV. Rogos e preguntas

En relación a futura reunión con xerencia:

• Trata-las reclamación feitas por Carlos Nodar e Juan González Bernárdez e DUEs urxencias.
• Trata-la tipoloxía dos contratos temporais en relación a división da xornada en turnos de noite donde se lle realizan dous contratos distintos para un mesmo turno.
• Esixi-lo rexistro de entrada para tódolos traballadores.
• Trata-la finalización do contrato do neumólogo.
• Trata-las intencións sobre a creación dunha UCE e a dotación de persoal que require.
• Tratar aquelas cuestións que cada grupo considere oportuno.
6.Rogos e preguntas:

O presidente, Rafael Martinez-Almeida, informa da súa ausencia dende o 4 ó 11 de Febreiro período no que delegará as súas funcións na figura do secretario, Felipe García.

Nieves Villadamigo expresa en relación ó punto II da Acta III, no tocante a votación do tema do Acoplamento interno, e a discriminación positiva dos traballadores que non se acoplaron no primeiro e único acoplamento interno, que quere deixar constancia de que errou no seu voto e que a súa vontade foi, precisamente a contraria, votar favorablemente á discriminación positiva.

Antonio García Blanco expón que o seu grupo ten a intención de entrar a tratar no pleno do comité, se este o aproba, os seguintes puntos:

• Comisión de produtividade.
• Gardas.
• Solicitude de información sobre a autoconcertación.


Vilagarcía de Arousa a 25/01/2007


Presidente Comité de Empresa Secretario Comité de Empresa

Rafael Martinez-Almeida Fernández Felipe García Calvo

ACTA TERCEIRA

ACTA TERCEIRA, COMITÉ EMPRESA HOSPITAL DO SALNES


Convócase a terceira reunión do comité de empresa da Fundación Pública Hospital do Salnés con data 09/01/2007 ás 09hs na sala de sesións coa seguinte orde do día:


1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 21/12/2006
2. Lectura e aprobación , se procede, do Regulamento do Comité de Empresa do Salnés.
3. Valoración da información solicitada a xerencia sobre os cadros de persoal e petición de medios para o comité.
4. Creación da comisión de traballo para o seguimento das contratacións de persoal.
5. Elección dos membros do comité de empresa nos tribunais para as oposicións convocadas.
6. Revisión dos criterios petición e concesión de días de libre disposición.
7. Rogos e preguntas.
Asistentes

Sol Barreiro Pulido (CCOO)
Ramon Barreiro Paz (D.S CEMSATSE)
Noemí Cortes Rey (UGT)
Antonio García Blanco (D.S CIG)
Felipe García Calvo (UGT)
Antonio Ramón González Campaña (D.S. UGT)
Jaime Grande Freire (CEMSATSE)
Celia María Iglesias Franco (CCOO)
María Do Rosario Iglesias Santiago (CCOO)


Andrea Mariño Álvarez (UGT)
Rafael Martinez-Almeida Fernández (UGT)
María Dolores Mouriño Maquieira (UGT)
Bea Poceiro Hermida (CEMSATSE)
Silvia Rodríguez Pérez (CIG)
Concepción Sanchez Tomé (D.S CCOO)
Nieves Villadamigo Lede (CIG)
Montserrat Villar Mouriño (CIG)


1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior da sesión anterior

Tra-la lectura da acta da sesión ordinaria celebrada ó 21/12/2006, queda aprobada por unanimidade do pleno


2. Lectura e aprobación , se procede, do Regulamento do Comité de Empresa do Salnés.

Dacordo unánime non se procede a lectura regulamento en base a existencia de lectura privada previa de tódolos delegados quedando aprobado o Regulamento Do Comité de empresa do Hospital do Salnés.

3. Valoración da información solicitada a xerencia sobre os cadros de persoal e petición de medios para o comité.

Debido a ausencia da entrega da información solicitada por parte da xerencia acórdase instar a dirección a entrega da mesma solicitada ó día 21/12/2006.


4. Creación da comisión de traballo para o seguimento das contratacións de persoal

Decídese por unanimidade a creación da devandita comisión quedando como segue:

Por UGT a María Dolores Mouriño Maquieira
Por CEMSATSE a Jaime Grande Freire
Por CCOO a Sol Barreiro Pulido.
Por CIG ......................(solicitan tempo para a elección do seu membro)5. Elección dos membros do comité de empresa nos tribunais para as oposicións convocadas

En relación ó disposto no artigo 2.6 do acordo do 30 de decembro de 2005, do Padroado da Fundación Pública Hospital Comarcal do Salnés, corresponde o comité de empresa a proposta dun representante sindical (vocal) así como un suplente para cada unha das once comisións de selección para cadansúa categoría recollidas no anexo I publicadas no DOG nº 229 , 28 de novembro de 2006.

UGT propón o reparto aleatorio entre os distintos sindicatos das once categorías e posterior consenso do pleno sobre os candidatos propostos.

CCOO e CEMSATSE non comparte o criterio de aleatoriedade.

CIG propón que sea cada sindicato quen propoña candidato.

Sométese a votación o criterio de aleatoriedade quedando como segue:

UGT: 5 votos a favor
CCOO, CEMSATSE; CIG: 8 votos en contra

Polo tanto tra-la votación queda excluído o criterio de aleatoriedade acordándose que a elección de representantes a participar en cada unha das comisións de selección sexa froito do consenso maioritario dentro do pleno do comité tomando como base o principio de representatividade do mesmo e analizando cadansúa categoría de maneira individual, quedando como segue:CATEGORIA / AREA DE TRABALLO TITULACION

PROPOSTA COMITE DE EMPRESA
Matrón/a Matrón/a
DUE coa especialidade
de enfermería
Obstétrico- Xinecolóxica

Vocal: Felipe García Calvo
Suplente: Noemí Cortes Rey
Diplomado/a no
sanitario
Traballador/a
Social
Diplomado en Traballo
Social

Vocal: Noemí Cortés Rey
Suplente: Felipe García Calvo
Tec.F.P
superior ou
equivalente non
sanitario
Informática
FP 2º na rama de
informática de empresa
ou xestión ou BUP

Vocal: Sol Barreiro Pulido
Suplente: Monserrat Villar Mouriño
Facultativo Uroloxía
Especialidade en
Uroloxía


Vocal: Antonio García Blanco
Suplente: Antonio Ramón González Campaña
Facultativo Obstetricia
Especialidade en Xinecoloxía e Obstetricia
Vocal: Ramón Barreiro Paz
Suplente: Jaime Grande Freire

Facultativo
Medicina
Interna
Especialidade en
Medicina Interna

Vocal: Rafael Martinez-Almeida Fernández
Suplente: Antonio García Blanco
Facultativo Radioloxía
Especialidade en
Radiodiagnóstico

Vocal: Antonio Ramón Gonzalez Campaña
Suplente: Rafael Martinez-Almeida
Facultativo Pediatría
Especialidade en
Pediatría

Vocal: Jaime Grande Freire
Suplente: Rafael Martinez-Almeida Fernández
Facultativo Cirurxía
Especialidade en
Cirurxía Xeral e
Dixestivo

Vocal: Jaime Grande Freire
Suplente; Ramón Barreiro Paz
Facultativo Urxencias
Licenciado en
Medicina e Cirurxía

Vocal: Rafael Martinez-Almeida Fernández
Suplente: Antonio García Blanco
Facultativo Neuroloxía
Especialidade en
Neuroloxía

Vocal: Antonio García Blanco
Suplente: Rafael Martinez-Almeida Fernandez
6. Criterios petición e concesión de días de libre disposición

Tomase como referencia a hora de abarca-lo devandito punto o pacto de concertación social do sergas do 2001 en relación ós Días de Libre disposición, que recolle no seu punto 4.1 o seguinte :

“O persoal incluído no ámbito de aplicación deste acordo terá dereito a desfrutar 9 días ó ano de permiso retribuído por asuntos propios, cando a prestación de servicios abarque os
doce meses do ano natural. Nos supostos de que a prestación de servicios sexa inferior, os
días de libre disposición calcularanse de xeito proporcional a razón de 1 día por cada
período de 40 días naturais de servicio ininterrompido, redondeándose por exceso a
fracción que se puidera producir.
Os centros facilitarán ós profesionais o desfrute do permiso nas quendas que sexan
solicitadas. A denegación da solicitude deberá de ser motivada e fundada en necesidades
de servicio, contendo as causas concretas que impiden a súa aceptación, téndose que
informar á Xunta de Área das denegacións que se produzan.
A Dirección establecerá, previa negociación coa Xunta de Área, os criterios que permitan
resolve-la concorrencia de solicitudes en datas concretas. A falta de acordo, a
concorrencia resolverase aplicando o criterio de rotación”

E no seu punto : 4.2.- Desfrute

“Os días de libre disposición desfrutaranse con carácter xeral, dentro do ano natural, e non
despois do 15 de xaneiro do ano seguinte. Non se poderá acumular ó período das
vacacións anuais cando estea comprendido dentro do período ordinario, permitíndose a
súa acumulación á licencia por matrimonio, nacemento de fillo, adopción ou acollemento,
tanto preadoptivo como permanente, ós permisos por necesidades de orde familiar ou outras necesidades debidamente xustificadas e ás vacacións anuais cando non estean
comprendidas dentro do período ordinario.
Nos distintos centros de xestión, as Direccións poderán establecer, previo acordo coa
Xunta de área, criterios de proporcionalidade nas solicitudes ó longo do ano, coa finalidade
de evita-la acumulación das mesmas en determinadas épocas”

E no punto 4.4. Procedemento para as solicitudes.


“Nos distintos centros de xestión a Dirección poderá establecer, previa negociación cos
representantes legais dos traballadores, os procedementos que regulen as condicións das
solicitudes, os prazos con que se teñen que formular, así coma as condicións e prazos de
resolución.
No caso de non existi-los ditos acordos prevalecerán con carácter xeral os seguintes
criterios: o prazo para presentar solicitudes será de 15 días con antelación á data
solicitada, agás nos supostos de acumulación ós permisos por nacemento de fillo,
adopción, acollemento, tanto preadoptivo como permanente ou necesidades de orde
familiar ou outras necesidades debidamente xustificadas, que o prazo será de 72 horas a
contar dende a data da resolución administrativa ou xudicial, ou dende que acontece o feito
causante
Non se poderán solicitar permisos cunha antelación maior de 30 días.
O prazo de resolución será de 5 días habiles, a contar dende o día seguinte a recepción,
salvo no suposto excepcional de solicitudes para acumular os permisos nacemento de fillo,

En todo caso as resolucións denegatorias deben de estar motivadas e fundadas en
necesidades de servicio, contendo as razóns concretas que xustifican a denegación, e
informando á Xunta de Área das incidencias que se produzan ó respecto”
Dacordo unánime do pleno e en base os artigos citados anteriormente acórdase solicitar a modificación dos criterios da concesión dos LDs nos seguintes puntos:

• Período de petición:

 Dende o un de xaneiro a 15 de Xaneiro do seguinte ano.
• Procedemento para a solicitude:

 Establecer un prazo de cinco días previos a data solicitada para a súa petición.
 Prazo de resolución de tres días hábiles seguintes a data de recepción da petición.

• Criterios de Concesión e exclusión:

 Enténdese como único criterio de exclusión a imposibilidade de dar cobertura o servicio; dando conta dos motivos ó comité de empresa.

Por acordo unánime do pleno o amparo do artigo 4.6 do Regulamento do comité decídese incluír no orde do día os seguinte puntos:

I. Reunión con xerencia
II. Acoplamento interno

I. Reunión con Xerencia

Acórdase por unanimidade solicitar unha reunión con xerencia para trata-los seguinte puntos:

o OPE (Prazas convocadas, data e tipoloxía dos exames)
o Relación interinidades 2007
o Dotación dos locais e medios; do comité e das sedes sindicais
o Acoplamento interno

II. Acoplamento interno


Debátese no pleno sobre os criterios para a elaboración dun borrador a establecer sobre este punto, sendo a relación dos mesmo a que segue:

Procedemento:

• Os posto ofertados corresponderán ós postos vacantes e reservas de praza sen dereito a reserva de posto.
• Considerarase consolidada todas aquelas prazas ocupadas por un traballador fixo nos dous últimos anos e vacantes tódalas prazas interinas e toda aquela praza non acupada de xeito fixo por un traballador nos últimos dous anos.
Requisitos para participar no acoplamento interno:
Para participar no proceso de acoplamento interno os aspirantes deberán reunir na data na que finalice o prazo de presentación de solicitudes os seguintes requisitos: ser persoal fixo en activo nos dous últimos anos encadrado no Nivel ou Grupo correspondente o posto de traballo a cubrir que se indique na convocatoria.Baremo
A CIG expresa a través da súa delegada Nieves Villadamigo Lede súa disconformidade con respecto o tramento deste punto que considera que cada grupo debe facer un estudo previo.


Sométese a votación do pleno o feito de discriminar positivamente a aqueles traballadores que non participaron no primeiro e único acomplamento interno da Fundación Pública Hospital do Salnés quedando como segue:
Votos a favor: 8, Jaime (CEMSATSE), Bea (CEMSATSE), Mª Rosario (CCOO), Celia (CCOO), Mª Sol (CCOO), Noemí (UGT), Andrea (UGT), Rafael (UGT).
Votos en contra: 3, Nieves (CIG), Montse (CIG), Felipe (UGT)
Abstencións: 1, Silvia (CIG)
Ausente: Mª Dolores (UGT)
Queda aprobado por maioría o citado criterio.

UGT propón un sistema de baremación comparativo basado na exclusión en caso de empate en base os seguinte puntos:
• Antiguedade como propietario.
• Antiguedade no hospital
• Tempo traballado a turno
• Servicios prestados na categoría profesional
Debido a diverxencia de opinións sometese a votación o devandito punto en comparación cun sistema de puntuación numérico de méritos, quedando como segue:
Votos a favor do sistema comparativo: 3, Jaime (CEMSATSE), Rafael (UGT), Felipe (UGT)
Votos a favor do sistema numérico: 5 Bea (CEMSATSE), Celia (CCOO), Mª Rosario (CCOO), Sol (CCOO), Noemí (UGT).
Abstencións: 3, Montserrat (CIG), Silvia (CIG), Nieves (CIG)
Ausencias: 2, Mª Dolores (UGT), Andrea (UGT)

Queda aprobado polo tanto a elección do sistema numérico que por acordo maioritario faráse en relación os seguintes puntos:
1. Puntuación OPE
1ª OPE: “x” ptos
2ª OPE: “y” ptos

2. Acoplamento
Sen acoplamento previo: “a” ptos
Con acoplamento previo: “b” ptos
3. Antiguedade no Hospital
Por mes completo traballado “c” ptos
4. Turnicidade
Por ano traballado a turnos “d” ptos cun máximo de 3 anos
5. En caso de empate primara o de maior idade.


7. Rogos e preguntas
A delegada de persoal da CIG Silvia Rodríguez entrega copia de escrito a dirección envíado polo persoal DUE do servicio de urxencias adxuntándose a esta acta como ANEXO I.
Sen máis que tratar levántese a sesión plenaria ás 14:15hs.
Vilagarcía de Arousa a 09/01/2006


Presidente Comité de Empresa Secretario Comité de Empresa

Rafael Martinez-Almeida Fernández Felipe García Calvo

ACTA SEGUNDA

ACTA SEGUNDA, COMITÉ EMPRESA HOSPITAL DO SALNES


Convócase a segunda reunión do comité de empresa da Fundación Pública Hospital do Salnés con data 21/12/2006 ás 09hs na sala de sesións coa seguinte orde do día:


1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior da sesión anterior
2. Elección Presidente/Secretario
3. Modificación do Regulamento
4. Elección de Delegados de Prevención
5. Local: uso e necesidades materiais
6. Aumento de persoal e acoplamento interno
7. Oposición
8. Reclamación obxetivos 2005
9. Rogos e preguntasAsistentes

María Sol Barreiro Pulido (CCOO)
Ramon Barreiro Paz (D.S CEMSATSE)
Noemí Cortes Rey (UGT)
Begoña García Agrelo (asesor CIG)
Antonio García Blanco (D.S CIG)
Felipe García Calvo (UGT)
Antonio Ramón González Campaña (D.S. UGT)
Jaime Grande Freire (CEMSATSE)
Celia María Iglesias Franco (CCOO)
María Do Rosario Iglesias Santiago (CCOO)Andrea Mariño Álvarez (UGT)
Rafael Martinez-Almeida Fernández (UGT)
Beatriz Poceiro Hermida (CEMSATSE)
Silvia Rodríguez Pérez (CIG)
Nieves Villadamigo Lede (CIG)
Montserrat Villar Mouriño (CIG)
Asesor CCOO

Ausentes

Escusa a súa ausencia por causa xustificada Maria Dolores Mouriño Maquieira (UGT)
1. Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior da sesión anterior

Tra-la lectura da acta da sesión ordinaria celebrada ó 18/12/2006, queda aprobada por unanimidade do pleno

2. Elección Presidente/Secretario:

UGT propón con carácter indivisible a: Rafael Martínez-Almeida e a Felipe García como candidatos a Presidencia e Secretaria.

CCOO propón a: Sol Barreiro e Celia Iglesias como candidatos a Presidencia e secretaria.

CIG e CEMSATSE non propoñen candidatos.

Votase a man alzada a Presidencia sendo ós resultados:

UGT: obtén 5 votos dos seus delegados.
CCOO: obtén 5 votos dos delegados de CCOO e de CEMSATSE.
CIG: os seus 3 delegados abstense.

(Decídese tomar un receso de 10 minutos para deliberación privada.)


Tralo receso vólvense a presentar candidaturas a Presidente, retirándose por parte de CCOO a súa candidatura.
Vótase de novo a man alzada, sendo os resultados:

UGT: obtén 5 votos dos seus delegados
CCOO, CIG, CEMSATSE abstéñense

Queda nomeado Rafael Martinez-Almeida Fernández como presidente do comité de empresa


2.1 Elección de Secretario

UGT propón a Felipe García Calvo para Secretario
CCOO, CIG e CEMSATSE non propoñen candidatos

Votase a man alzada a Secretaria sendo ós resultados:

UGT: obtén 5 votos dos seus delegados
CCOO, CIG, CEMSATSE abstéñense

Queda nomeado Felipe García Calvo como secretario do comité de empresa.3. Modificación do Regulamento


Procedese a dar lectura do regulamento anterior modificándose os seguintes puntos por acordo maioritario:

 No parágrafo primeiro os puntos referidos a data e artigo do estatuto dos traballadores
 No capitulo II/artigo 3/pto. 3 no referente a manter a revogación dos cargos de Presidente e Secretario por maioría absoluta sen o voto a favor da CIG que defende a maioría simple.
 No capitulo II/artigo 3/pto. 4/ os termos referidos a comisión permanente
 Non se modifica o parágrafo dous do artigo 4.1/capitulo II a petición da CIG por maioría absoluta.
 No capitulo II/artigo 4.2 frecuencia dos plenos ordinarios
 Non se modifica o artigo 4.4/capitulo II por acordo unánime tralo debate no pleno.
 No capítulo II/artigo 4.6 parágrafo 5, no referente a data das reunións para unha segunda votación.
 No capitulo II/artigo 5/pto. 2 no referente a representatividade do Presidente
 No capitulo II/artigo 6/pto. 5 no referente a información por parte do Secretario
 No capitulo II/artigo 9/Garantías no referente a participación dos asesores sindicais
 No capitulo II/artigo 10 no referente a revogación do regulamento

4. Elección de Delegados de Prevención

O amparo da Lei de Prevención de Riscos Laborais artigo 35.2 correspóndenlle o Hospital do Salnés 3 delegados de prevención designados por e entre os representantes dos traballadores. En base a este artigo propóñense as seguinte candidaturas:

UGT propón a Noemí Cortes Rey
CCOO propón a María Sol Barreiro Pulido
CIG propón a Monserrat Villar Mouriño
CEMSATSE propón a Jaime Grande Freire

Sometese a votación a man alzada quedando os resultados como seguen:

UGT obtén 7 votos; dos seus delegados e dos do CEMSATSE
CCOO obtén 10votos; dos seus delegados, dos do CEMSATSE e de UGT
CIG obtén 3 votos dos seus delegados
CEMSATSE obtén 10 votos; dos seus delegados, dos de CCOO e de UGT

Quedan nomeados como delegados de prevención María Sol Barreiro Pulido (CCOO), Noemí Cortes Rey (UGT), Jaime Grande Freire (CEMSATSE).5. Local: uso e necesidades materiais


Por unanimidade do pleno acordase solicitar a efectos de dotación mínima e prioritaria para o desenrolo normal da actividade do comité o seguinte:
 Un local sede permanente do comité
 Material de oficina
 Computador conectado a rede, impresora, Fax/copiadora, telefono con línea directa ó exterior, arquivadores.
 Conta de correo electrónico
 Selo e datador do comité

Asimesmo acordase tamén facer extensiva a mesma petición de material para ás distintas seccións sindicais en base a normativa vixente.6. Aumento de persoal e acoplamento interno


Acordase por unanimidade a petición a efectos informativos con carácter urxente da relación do cadro de persoal por servicio, categoría profesional e vinculación coa empresa así como a previsión de contratación para o 2007.

Así mesmo acordase a creación dunha comisión de traballo, formada dacordo ca unanimidade do pleno, por:

• Andrea Mariño Álvarez (UGT)
• Beatriz Poceiro Hermida (CEMSATSE)
• Celia María Iglesias Franco (CCOO)
• Monserrat Villar Mouriño (CIG)

Sendo as súas funcións o análise das necesidades estructurais do cadro de persoal do Hospital do Salnés.

Acordase aprazar o debate sobre o aclopamento interno a espera da obtención dos datos referentes o parágrafo primeiro deste punto.


7. Oposición

En relación ó disposto no acordo do 30 de decembro de 2005, do Padroado da Fundación Pública
Hospital Comarcal do Salnés, e posterior anuncio da convocatoria de probas de selección de persoal no DOG nº 229 , 28 de novembro de 2006 corresponde ó comité a proposta dun representante sindical e un suplente para os tribunais de oposición; acórdase, tra-la entrega a cada grupo do anexo I coa distintas categorías profesionais a concurso, que cada grupo traia a seguinte reunión do comité a relación de propostas para citada comisión de selección.


8. Reclamación obxetivos 2005

Informase ós traballadores da Fundación Pública do Hospital do Salnés do remate do período de reclamación de obxetivos do 2005 a data 31 de Decembro do 2006.9. Rogos e Preguntas.

Tratase no pleno a reclamación presentada polo traballador do centro Carlos Nodar Ron en relación a denegación LDs.
Acordase debido a que a denegación de LDs afecta a tódolos traballadores da Fundación Hospital do Salnés tratalo na seguinte reunión do comité de empresa.


Establecese como data para a seguinte reunión do comité de empresa o 9/01/2007 ás 09hs coa seguinte orde do día:

I. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión celebrada o 21/12/2006
II. Lectura e aprobación , se procede, do Regulamento do Comité de Empresa do Salnés.
III. Valoración da información solicitada a xerencia sobre os cadros de persoal e petición de medios para o comité.
IV. Creación da comisión de traballo para o seguimento das contratacións de persoal.
V. Elección dos membros do comité de empresa nos tribunais para as oposicións convocadas.
VI. Revisión dos criterios petición e concesión de días de libre disposición.
VII. Rogos e preguntas.Vilagarcía de Arousa a 21/12/2006Presidente Comité de Empresa Secretario Comité de Empresa

Rafael Martinez-Almeida Fernández Felipe García Calvo

ACTA PRIMEIRA

ACTA PRIMEIRA COMITÉ EMPRESA HOSPITAL DO SALNES


Convócase a primeira reunión do comité de empresa da Fundación Pública Hospital do Salnés con data 18/12/2006 na sala de sesións coa seguinte orde do día:

1. Constitución do Comité de Empresa
2. Elección de Presidente
3. Elección de Secretario
4. Asuntos Varios


Asistentes


Beatriz Poceiro Hermida (CEMSATSE)
Jaime Grande Freire (CEMSATSE)
Nieves Villadamigo Freire (CIG)
Montserrat Villar Mouriño (CIG)
Silvia Rodriguez Perez(CIG)
María do Rosario Iglesias Santiago (CCOO)
Celia Maria Iglesias Franco (CCOO)
María Sol Barreiro Pulido (CCOO)
Maria Dolores Mouriño Maquieira (UGT)
Andrea Mariño Álvarez (UGT)
Noemí Cortes Rey (UGT)
Felipe García Calvo (UGT)
Rafael Martínez-Almeida Fernández (UGT)
Antonio Ramón González Campaña (Delegado sindical UGT)
Concepción Sanchez Tomé
(Delegado sindical CCOO)
Begoña García Agrelo (Asesor CIG)
Jose Vazquez (Asesor UGT)


1. Constitución Comité de Empresa

Coa presencia de tódolos delegados electos no proceso electoral celebrado o 17/10/2006 queda constituído o Comité de Empresa, quedando formado polos seguintes representantes:
COLEXIO I


COLEXIO II
UGT • Rafael Martínez-Almeida Fernández
• Felipe García Calvo
• Noemí Cortes Rey

• Maria Dolores Mouriño Maquieira
• Andrea Mariño Álvarez
CCOO • Sol Barreiro Pulido • María do Rosario Iglesias Santiago
• Celia María Iglesias Franco
CIG • Montserrat Villar Mouriño
• Silvia Rodríguez Pérez
• Nieves Villadeamigo Lede
CEMSATSE
• Jaime Grande Freire
• Beatriz Poceiro Hermida

Por acordo unánime do pleno decídese que asuman as funcións de presidente e secretario de xeito provisional (tomando como criterio a idade) Maria do Rosario Iglesias Santiago como presidenta e delegado de mais idade, e Felipe García Calvo como secretario e delegado mais xoven.

2. Elección Presidente:

UGT propón con carácter indivisible a: Rafael Martínez-Almeida e a Felipe García como candidatos a Presidencia e Secretaria.

CCOO propón a: Sol Barreiro e Celia Iglesias como candidatos a Presidencia e secretaria.

CIG propón a: Silvia Rodríguez e a Montserrat Villar a candidatos a Presidencia e secretaria.

CEMSATSE non propón candidatos.

Por acordo unánime do pleno óptase polo voto a man alzada, sendo os resultados da primeira votación:

UGT: obten 5 votos dos seus delegados.
CCOO: obten 5 votos dos delegados de CCOO e do CEMSATSE.
CIG: obten 3 votos dos seus delegados.

(Decídese tomar un receso de 10 minutos para deliberación privada.)

Tralo receso vólvense a presentar candidaturas a Presidente, sendo o único cambio con respecto ao anterior a retirada por parte da CIG da súa candidatura.
Vótase de novo a man alzada, sendo os resultados:

UGT: obten 5 votos de sus delegados.
CCOO: obten 5 votos de los delegados de CCOO y de CEMSATSE.
CIG: os seus 3 delegados abstense.


Ante a persistencia de empate acórdase convocar pleno o día 21/12/2006 ás 9:00hs para nova votación. En previsión da posible ausencia dalgún dos membros chegase ó acordo
unanime de que cada grupo contará co número de votos iguais ó de representantes que a súa organizacin ten no comité.

2. Elección Secretario

Non procede ante o empate da anterior votación
3. Asuntos Varios, Elaboración orde do día da seguinte reunión.

Cada grupo presenta as súas prioridades:

CIG

G.F.H
Comisión Hospitalaria de Productividade.
Aumento de Persoal


CEMS/SATSE

Designación de membros para tribunais de selección OPE médicos.
Subvención gardería


UGT

Aumento de Persoal
Acoplamento interno
Revisión criterios de petición LDs
Cumprimento Pacto Contratacións
Situación das interinidades
Plan director da ampliación do Hospital
CPV integro
Gardería de Tarde
Política Reximen de Visitas
Rexistro de entrada aberto para os traballadores
Desligar funcións nas gardas dos servicios de cirurxía e obstetricia


Por acordo maioritario decídese elaborar unha orde do día onde figuren as prioridades inmediatas co fin de poder abarcalas na próxima reunión:

ORDE DO DIA REUNION 21/12/2006

1. Elección Presidente/Secretario
2. Reglamento
3. Delegados de Prevención
4. Local: uso e necesidades materiais
5. Aumento de persoal e acoplamento interno
6. Oposición
7. Reclamación obxetivos 2005
E sen mais que tratar levántase a SesiónEn Vilagarcía de Arousa a 18/12/2006

En funcións de Presidente En funcións de secretarioMaria do Rosario Iglesias Santiago Felipe García Calvo