03/05/2007

Acta oitava

ACTA OITAVA, COMITÉ EMPRESA HOSPITAL DO SALNES


O presidente, Rafael Martinez-Almeida, convoca pleno extraordinario do comité de empresa da Fundación Pública Hospital do Salnés con data 13/04/2007, ás 09:30 hs. na sala de sesións coa seguinte orde do día:1. Lectura e aprobación, se procede, das Actas Quinta, Sexta, e Sétima.
2. Alegacións ao 2º borrador de ordes de Integración.
3. Alegacións o acta 1ª de reunión con xerencia.
4. Determinar puntos a tratar na reunión que convocará xerencia no mes de abril.
5. Revisión do borrador coa normativa de prazas de saúde laboral
6. Seguimento do proceso de integración.
7. Mobilidade interna
8. Asignación de despachos sindicais
9. Rogos e Preguntas

Asistentes

Patricia Alonso Alonso (UGT)
Noemí Cortes Rey (UGT)
Felipe García Calvo (UGT)
Andrea Mariño Álvarez (UGT)
Rafael Martinez-Almeida Fernández (UGT)
Nieves Villadamigo Lede (CIG)
Monserrat Villar Mouriño (CIG)


Antonio García Blanco (D.S CIG)
Celia María Iglesias Franco (CCOO)
María Do Rosario Iglesias Santiago (CCOO)
Concepción Sánchez Tomé (D.S CCOO)
Jaime Grande Freire (CEMSATSE)
Bea Poceiro Hermida (CEMSATSE)

1. Lectura e aprobación, se procede, das Actas Quinta, Sexta, e Sétima.

Apróbanse ás Actas Quinta, Sexta e Sétima por acordo unánime dos asistentes ao pleno.
Trala votación entra na reunión Jaime Grande que manifesta que non son axustadas a realidade e propón un modelo de acta no que non figuren os debates e sexan de carácter resumido.
O presidente lémbralle que é o pleno quen aproba as actas certificando coa súa aprobación a veracidade das mesmas. Adoptase o compromiso de facer, no sucesivo, unhas actas con maior brevidade evitando no posíbel as referencias as diverxencias ou aos plantexamentos que non sexan imprescindibles para o entendemento das posicións adoitadas por cada grupo ou membro do comité.2. Alegacións ao 2º borrador de ordes de Integración.


Debátese no pleno sobre ás alegacións ás ordes de Integración enviadas a Consellería o día 10/04/2007. Tralo debate no pleno e o seu acordo maioritario resultan como definitivas as seguintes:


Páxina 4- parágrafo terceiro.

No caso do persoal integrado que estivese desempeñando postos de traballo que supoñan exercicio de funcións de dirección, xefatura, coordinación ou singular responsabilidade o seu nomeamento estatutario terá carácter provisorio… Sempre e cando se poida demostrar que o seu cargo foi acadado por concurso ou cos requisitos que para postos de similares características se aplica no ámbito do Servizo Galego de Saúde o nomeamento non debería ter carácter provisorio. Establecese o compromiso de sacar a concurso ditas prazas no menor tempo posíbel.
Tódolos postos obtidos pola superación dunha proba selectiva (sexan ou non básicos) deben ter correspondencia estatutaria, respectando as actuais condicións, , facendo para elo as modificacións oportunas na homologación e nas categorías presupuestarias do SERGAS.
O non existir no noso Hospital cargos de xefatura e non afectar o decreto a cargos directivos, se pide a retirada de estas funcións do texto, quedando solo “funcións de coordinación ou responsabilidade o seu nomeamento estatutario.....”

Páxina 4. Punto 4. Último paragrafo

Quedará recoñecida a tódolos efectos a antigüidade dos servizos prestados no ámbito das institucións obxecto de integración. Este recoñecemento farase no intre da solicitude e con carácter económico retroactivo o 1 de Xaneiro de 2007. Pensamos que hai que clarificar este parágrafo en coincidencia co que se expresa no Proxecto de Decreto e engadirlle os efectos económicos a data do 1 de Xaneiro de 2007.
Proxecto de Decreto de Integración. Art. 7. Apto. 4. No ámbito do Sergas, os servizos prestados nas institucións do ámbito de aplicación deste decreto polo persoal que se integre no réxime estatutario terán a consideración, a todos os efectos, como servizos prestados en réxime estatutario.

Páxina 5. Punto 6.

Segundo parágrafo.
As solicitudes de integración presentaranse no prazo dos 2 meses a contar do día seguinte da publicación da presente orde.

Cuarto parágrafo.
Referente a documentación a presentar coas solicitudes, no apartado “g” No caso do persoal pertencente a categoría PSX informe sobre funcións e destino na institución con acordo do comité de empresa.

Paxina 5 e 6. Apartado 6.

As solicitudes deberán ser debidamente dilixenciadas ……
O tratamento da opción, por parte dos facultativos, de solicitar ou renunciar ao complemento de exclusividade, podería ir incluída como apartado h) dentro da documentación a achegar.
Máis aínda, neste punto de petición de documentación a achegar xunto coa solicitude de integración, poderíase estudar a inclusión e a presentación da documentación a efectos de carreira profesional, posto que o seu cobro terá carácter inminente ou efecto a 1 de Xullo de 2007 para os facultativos.Páxina 6. Punto 7.

As solicitudes de integración serán resoltas no prazo de 1 mes seguidos a data da presentación individual da solicitude de integración.

Páxina 6. Último parágrafo, apartado 7.

As resolucións de integración serán efectivas dende o intre no que se dicten……
Debería dicir: Os efectos da integración (tódolos efectos) no réxime estatutario produciranse a entrada en vigor da orde de integración (ao día seguinte da súa publicación) ou o 1 de Xullo de 2007 si a orde se dita con posterioridade a esta data. Nembargante os efectos económicos para o devengo da antigüidade retrotraeranse ao 1 de Xaneiro de 2007.


Disposicións adicionais. Punto 2

Suprimir “sempre que sexa necesario o seu mantemento”, transformándose, sen solución de continuidade os postos de traballo en postos do réxime estatutario
Punto 3
No paragrafo 2: Acreditada a homologación profesional polo interesado, producirase a integración na categoría estatutaria que corresponda, con efectos da data de publicación do decreto. (Entendese que para obter unha praza fixa xa se solicitou a acreditación no seu día)

Paxina 11. Anexo 1. Táboa de homologación.

No Anexo I, non aparece a categoría de Técnico especialista non sanitario, onde se encadra aos informáticos. Na táboa de homologación do decreto si aparece o grupo 7. Técnico especialista non sanitario que se homologa a Persoal de xestión e servizo, técnico superior ou equivalente (grupo C).

Disposición adicional a incluír.

A entrada en carreira profesional dos DUES non debería ser posterior a de técnicos y auxiliares de enfermería, polo tanto habería que articular unha solución para adiantar a entrada en carreira dos DUEs.


3. Alegacións o acta 1ª de reunión con xerencia.

Dáselle lectura por parte do secretario ás alegacións á Acta nº I da Reunión de Dirección co comité de empresa (ANEXO I), aprobándose por acordo maioritario.


4. Determinar puntos a tratar na reunión que convocará xerencia no mes de abril.


Tras debate no seo do pleno do comité de empresa acórdase por unanimidade solicita-la inclusión da seguinte relación de puntos na vindeira reunión con xerencia prevista para este mes:

1) Cumprimento do Convenio.

(a) Horas de docencia
(b) Concesión de días por enfermidade dun familiar
(c) Aplicación da Lei de Igualdade

2) Días de libre disposición. Criterios de concesión tra-lo compromiso establecido por xerencia na reunión do 31/01/07 da revisión dos mesmos.

3) Acoplamento interno:

(a) Relación de vacantes
(b) Previsión de data de ejecución
(c) Novas prazas de PSX

4) Relacións contractuais. Entrega de copias.

5) Entrega o comité do análise e estudo da plantilla elaborado pola Dirección de Enfermería, compromiso establecido o 31/01/07.

6) Rogos e Preguntas
5 . Revisión do borrador coa normativa de prazas de saúde laboral

Debátese no pleno o borrador da normativa de prazas de saúde laboral presentado polos delegados de prevención. Tra-las modificacións acordadas maioritariamente anexase a este Acta como “ANEXO II”.


6. Seguimento do proceso de integración.

A vista de que o decreto de estatutarización atópase aínda no Consello Consultivo que dispón de prazo ata o 28 de Abril para establece-lo seu dictamen, acórdase continuar coas mobilizacións diante da porta do Hospital ós Martes, quedando o presidente en informar a prensa.
CCOO, CIG y CEMSATSE convocaron asamblea informativa de traballadores o día 09.04.07 as 13,30 horas sobre a folga do día 10.
UGT desconvocou a convocatoria sectorial de folga do día 10 en base a acta da reunión do comité de folga co Sergas de data 04.04.07.
Mantense como días de folga as datas 24 e 26 de Abril. A totalidade dos grupos afirman manter activo o seguimento destas movilizacions salvo que o Consello Consultivo faga o seu dictamen.7. Mobilidade interna

Por unanimidade do pleno acéptase a proposta feita por Monserrat Villar Mouriño no relativo a exixir á Xerencia o cumprimento do artigo 8 do Convenio colectivo no referente á mobilidade interna. Dito artigo recolle textualmente “ caberá mobilidade, negociada cos comités de empresa dos distintos centros, de certos postos estruturalmente considerados entre as unidades e servizos funcionais e entre os diferentes centros de traballo dependentes da mesma institución. En tal negociación determinarase o número, características e situación dos ditos postos ofertados, así como o sistema e procedemento para a adxudicación regrada deles que deberá, en todo caso axustarse a criterios obxectivos”

Polo anteriormente exposto o pleno acorda solicitar que todas as mobilizacións internas de persoal que se fagan nun futuro se realicen co previo coñecemento e mediante negociación co comité de empresa.8. Asignación de despachos sindicais


Por acordo unánime acórdase que o emprego dos dous despachos sexa compartido por igual polos catro grupos presentes no comité de empresa.

Acórdase solicitar dous armarios para os despachos.

9. Rogos e Preguntas

Ope de enfermería. Acórdase agardar pola resposta de RRHH a carta remitida polo comité de empresa con data 4/04/07.

Queda levantada a sesión con hora 14:05hs.

Vilagarcía de Arousa a 13/04/2007


Presidente Comité de Empresa Secretario Comité de Empresa

Rafael Martinez-Almeida Fernández Felipe García Calvo
(O presente documento consta de 10 páxinas numeradas.)

ANEXO IALEGACIONES AO ACTA NUMERO 1 DA REUNIÓN DE DIRECCIÓN CO COMITÉ DE EMPRESA.O tratamento na nominación para os facultativos membros do Comité de Empresa debe ser similar ao dos facultativos membros da Dirección. Rógase empreguen Don ou Dr., para o tratamento da mesma categoría profesional.


Páxina 2. último paragrafo do punto 1º

“Deste estudio darase traslado o Comité de Empresa” engadir no prazo dun mes

Páxina 5. último parágrafo do punto 6º

“…..retomará esta cuestión” engadir na próxima reunión do Comité de Empresa coa Dirección.


Páxina 6.

No punto 10º: Petición de horas sindicais: só se fai constar a opinión da Dirección.
Débese engadir a argumentación que se fixo por parte do Comité de Empresa expresado nos seguintes termos:

En canto a libre dispoñibilidade de dito crédito horario é un dereito subxectivo do representante, e corresponde a el, según criterio xurisprudencial, a libre disponibilidade do mesmo, o que supón que sea da súa elección o modo adecuado de utilización, según reza a Sentencia do Tribunal Supremo de 12-2-90. E ó representante a quen lle corresponde decidir si utiliza o crédito por horas ou xornadas completas e calqueira inxerencia empresarial en dita materia constitúe un atentado contra a liberdade sindical ó mediatizar o libre exercicio da súa actividade representativa, según recoñece en diferentes sentencias, entre outras, TCT 23-11-87 e TSJ de Madrid de 7-5-93. Corresponde ó representante a libre disponibilidade do crédito, sendo polo tanto da súa elección o modo de facelo, sen requerir concesión ou autorización do empresario, según sinalan outras sentencias como a do Tribunal Supremo de 12-2-90 e dos TSJ do País Vasco de 3-12-91 e de Cantabria 13-10-92. Ainda que existe a obriga, por parte do representante, de preavisar e xustificar o uso do crédito horario, esta facultade empresarial non pode convertirse nun dereito de inxerencia da patronal no dereito de representación dos membros de Comités de empresa. De modo que debe quedar claro que a xustificación debe de facerse ante a petición do empresario pero non será preciso entrar en detalles.

Non se dan as circunstancias para aplicar directrices feitas no ámbito Sergas, pois nós non somos estatutarios nin somos Sergas, nin de momento concedéronllenos as 40 horas mensuales que en virtude dese acordo interno do Sergas concédenselle a todos os cargos electos representantes dos traballadores.

Os membros do comité de empresa pensamos que o debate imposto pola empresa sobre a petición de horas sindicais, non conduce a ningunha mellora na asistencia e en cambio pode xerar graves tensións entre Comité e Empresa. Dános a impresión de que se trata de articular solucións, en contra do dereito sindical, para previr circunstancias extraordinarias que doutra banda son ineludibles cando se lle suscitan ao membro do comité. Por parte deste Comité de Empresa en ningún caso foi o obxectivo inicial co que afrontamos a relacion coa Empresa o xerar rupturas ou tensións e consideramos que debe apartarse do debate calquera intrusión neste dereito que garante o cumprimento das obrigacións que ten o membro do comité como representante dos traballadores e no exercicio das súas importantes funcións.

A xerencia acepta manter os acordos co anterior comité e ambas partes atópanse comprometidas no respecto ao dereito de asistencia dos nosos pacientes, sen menoscabo do dereito de liberdade sindical. O Comité de Empresa acepta estudar, se se producisen, e a petición da empresa, comunicacións de goce de crédito horario que de forma reiterada comprometan a reorganización da actividade asistencial.

ANEXO II


PROTECCIÓN DE TRABAJADORES SENSIBLES A DETERMINADOS RIESGOS:

NORMATIVA DEL PROCESO DE REUBICACIÓN

Artículo 1º: Ámbito de aplicación del procedimiento de reubicación.

En concordancia con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, en su Capítulo III: Derechos y Deberes, y concretamente en el Artículo 25: Protección de trabajadores/as especialmente sensibles a determinados riesgos, y 26: Protección de la maternidad, la Empresa Fundación Pública Hospital do Salnés:

1. Reservará dos plazas denominadas de “Salud Laboral”, para el personal de la FPHB, que por necesidades de salud, necesite temporalmente, y así solicite, una reducción, cambio o adaptación de las actividades que desarrolla habitualmente en su puesto de trabajo. En caso de embarazo o período de lactancia, la interesada podrá optar entre solicitar una plaza de salud laboral o un permiso remunerado de riesgo durante el embarazo y lactancia.

Dichas plazas, podrán ser ocupadas por cualquier trabajador/a de la Fundación, independientemente de su categoría profesional, y en cada caso en particular, se determinarán o ajustarán las funciones o tareas que le competan. Las actividades se acordarán entre el/la trabajador/a y la Gerencia, con supervisión y aprobación del Comité de Seguridad y Salud del Centro.

Tal y como recoge la LPRL, las nuevas funciones a desarrollar por el/la trabajador/a podrán ser pertenecientes a su misma categoría profesional o a una inferior.


2. A aquellos/as empleados/as que se les presente una situación de incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, que les impida desarrollar su trabajo habitual, pero puedan realizar actividades de otro puesto, dentro de su misma categoría, se les asignará de manera permanente, si así lo solicitan, un puesto adaptado a sus necesidades, en función de los puestos vacantes que haya en el hospital.

3. Según la Ley 31/95, la Empresa tiene obligación de proporcionar el mismo nivel de protección en materia de seguridad salud tanto a trabajadores con relaciones temporales de trabajo, de duración determinada y/o en empresas de trabajo temporal, como al resto de empleados fijos que prestan servicio en la misma; con lo cual, cualquier trabajador ligado a la Empresa puede optar a estas beneficios.
Artículo 2º: Órgano regulador:

El órgano encargado de regular el proceso, aplicando la presente normativa, será el Comité de Seguridad y Salud del Centro, órgano paritario, en donde todos sus miembros tendrán voz y voto.


Artículo 3º: Inicio del procedimiento.

1. El procedimiento podrá iniciarse a solicitud del empleado interesado o de oficio, por parte del Comité de Seguridad y Salud, tras una valoración del Servicio de Prevención del centro
Tras el inicio de oficio, se le notificará al interesado; el cual dispondrá de 10 días para presentar a dicho Órgano las alegaciones que estime oportunas.


2. Si el inicio lo realiza el/la trabajador/a, deberá presentar ante el Comité de Seguridad y Salud la siguiente documentación:

a. Solicitud de reubicación, según anexo I.
b. Informe del facultativo responsable del Servicio de Prevención de riesgos del Centro, que recoja un juicio clínico laboral sobre la aptitud del empleado para realizar su trabajo habitual u otro tipo de trabajo. Deberá incluir aclaración sobre el carácter temporal o permanente de la situación que origina la demanda de reubicación, y / o qué tipo de actividades están contraindicadas para su situación.
El interesado/a podrá remitir al Servicio de Prevención cuanta información estime oportuna para la realización de dicho informe.Artículo 4º: Tramitación y Resolución del procedimiento.

1. Tras la entrada en vigor de la siguiente normativa, El Comité de Seguridad y Salud realizará en el plazo de tres meses, un censo de reubicación, el cual tendrá dos apartados: reubicaciones temporales y reubicaciones permanentes, con las solicitudes recibidas que cumplan los criterios exigidos.


2. La Gerencia del centro deberá comunicar en este tiempo al Comité, las plazas disponibles para ofertar en ambos casos.


3. La asignación de la reubicación será realizada por el Comité de Seguridad y Salud del centro (según los criterios recogidos en el Artículo 6º) el cual debe realizar un análisis previo de la situación teniendo en cuenta:

c. El Juicio Clínico Laboral.
d. Perfil de los empleados/as.
e. Comparación con las plazas a cubrir.

4. Para reubicaciones permanentes: se asignarán por orden de preferencia hasta agotar la lista del censo o las plazas vacantes. Las reubicaciones permanentes, una vez efectivas, no serán modificadas ante la aparición de posteriores solicitudes, aún cuando estas pudiesen tener preferencia sobre las primeras, según dicho baremo.

5. Para reubicaciones temporales: se asignarán y revisarán obligatoriamente, cada 6 meses. En caso de que el número de solicitudes no supere al número de plazas disponibles, si 15 días antes de que transcurran los primeros 6 meses de disfrute, no concurren más solicitudes, la persona que hasta ese momento haya disfrutado de este beneficio, deberá presentar por escrito renuncia o solicitud de renovación del mismo. Se le podrá renovar de forma condicionada, si así lo solicita, y continúa cumpliendo los requisitos de asignación, hasta que aparezca otra solicitud optando al mismo puesto. En este caso se realizará una nueva valoración por parte del Comité de Seguridad y Salud, (en el plazo de una mes, tras la recepción de la nueva solicitud) y asignación de la plaza al empleado/a que tenga prioridad, según la normativa, y por duración de 6 meses.


Artículo 5º: Duración del disfrute y revocación.

1. El disfrute de una reubicación permanente será por tiempo indefinido, hasta que desaparezca el vínculo del trabajador con la Empresa.

2. El disfrute de las plazas temporales de Salud Laboral se verá revocado:

• Si desaparece el motivo médico que origina la solicitud de la misma.
• Si tras un período de 6 meses de disfrute de la plaza, el Comité de Seguridad y Salud determina que el beneficio corresponde a otro/a trabajador/a, según los criterios de asignación.
• Si se alcanza la duración máxima.
El disfrute de una reubicación temporal estará determinada por dos criterios: no debe ser superior a 12 meses continuados, si es que hay solicitudes en espera. En ningún caso la asignación de una reubicación, originada por una misma causa, podrá será superior a 18 meses en un período de 5 años, empezados a contar desde la primera fecha de disfrute. En este supuesto el/la trabajador/a deberá retornar a su puesto original, si es fijo/a en la Empresa. Si es eventual se le asignará un puesto que permanezca vacante, acorde a su categoría profesional, antes de 20 días, o en el momento en que haya un puesto vacante.


Artículo 6º: Criterios de adjudicación.

Para ambas modalidades, temporal o permanente, las plazas se adjudicarán en función de los siguientes criterios, por orden de prioridad y/o preferencia:

a. Juicio Clínico laboral del Servicio de Prevención de Riesgos del Centro y recomendaciones.
b. Causa de la solicitud: accidente de trabajo y enfermedades profesionales tienen prioridad sobre el resto de las causas.
c. El demandante cuyo puesto original soporte más carga de trabajo tendrá preferencia.
d. Según la vinculación con la Empresa, el orden de preferencia será: personal indefinido, interinos - reservas de plaza, resto de contratos eventuales.
e. Según la edad: tendrá preferencia el de mayor edad.


Artículo 7º: Retribuciones del personal reubicado.

El sueldo durante el disfrute de una reubicación, será:

• Si la causa de solicitud es un accidente de trabajo o enfermedad profesional, o embarazo: el sueldo correspondiente a su categoría, a todos los efectos, incluidos complementos variables, pagas extras, etc, ya sean de carácter periódico o no.
• Si la solicitud es causada por cualquier otro motivo: el sueldo base será el de la categoría del trabajador/a, pero los complementos serán los correspondientes a los de la categoría que se desempeña en el nuevo destino, si es que ha sido modificada.


Artículo 8º: Notificaciones y reclamaciones.

1. Las resoluciones provisionales del Comité de Seguridad y Salud se publicarán en el tablón de anuncios destinado al efecto. Cualquier afectado podrá reclamar la resolución, de forma justificada, en el plazo de 7 días posteriores a la publicación.

2. Una vez publicada la resolución definitiva, se remitirá notificación por escrito a todos/as los/las solicitantes que vayan a ser reubicados o que deban retornar a su puesto original. Los desplazamientos derivados se realizarán en el plazo de 15 días a un mes a partir de la notificación personal. Dicho plazo podrá verse ampliado por causas de fuerza mayor.
Artículo 9º: Disposiciones adicionales.


1. Para las solicitudes temporales de reubicación, que permanezcan en espera, por falta de plazas, se ofertarán, por orden de clasificación en el censo de reubicaciones, todas aquellas vacantes temporales que se prevean de duración iguales o superiores a 4 meses, que surjan en puestos de la misma categoría que la del interesado, pero en un servicio más adecuado a sus necesidades. El tiempo máximo de disfrute serán 6 meses, o hasta que concurran de nuevo más solicitudes que plazas disponibles, y haya que realizar una nueva valoración y asignación de reubicaciones por parte del órgano regulador.

2. Siempre que sea posible, las reubicaciones, se realizarán dentro del mismo servicio al que pertenezca el/la solicitante.ANEXO III

“ ILMO SR: DIRECTOR XERAL DA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS DO SERGAS

Pola presente queremos amosar o malestar dos traballadores da Fundación Hospital do Salnés pola non convocatoria da OPE nas categorías de DUE e Auxiliar de enfermería, xa que alguns deles optaron por non presentarse á OPE do SERGAS dada a previsión de coincidencia na data do exame.
Parecenos un agravio comparativo que se marxine o personal destas categorías con respecto ó personal doutras Fundacións Hospitalarias onde temos coñecemento de que foron convocadas, así como noutras categorías desta Fundación.
Non entendemos que, estando estas prazas aprobadas polo Padroado da Fundación e que, sendo a política da Consellería a de estabilizar a maior número de prazas, non se autorice á xerencia do Hospital do Salnés a convocatoria desta OPE.
Por todolo exposto anteriormente solicitamos que dende a súa Dirección xeral se tomen as medidas necesarias de cara a autorizar a convocatoria de prazas de D.U.E. e de auxiliar de enfermería no Hospital do Salnés tal e como era esperado.
Esperando a súa pronta resposta
Atentamente

COMITÉ DE EMPRESA DA FUNDACION HOSPITAL COMARCAL DO SALNES”

Nenhum comentário: